СЕМ ПЯЛЁСТКАЎ ВАСІЛЬКА

Ві­цебск вачыма пад­лет­каў…

Belaruskaya Dumka - - ЗМЕСТ -

За­кру­жы нас, васіль­ко­вая мя­це­лі­ца, за­ча­руй ві­цеб­скі­мі каз­ка­мі і ле­ген­да­мі, па­да­ры нам ма­ры і над­зеі…

Мы, Мікіта і Ва­ле­рыя – звы­чай­ныя ві­цеб­скія пад­лет­кі, рас­ка­жам вам пра род­ны горад і па­до­рым на шчас­це сіні агень­чык – васілёк. Мікіта: – Ля­ці, ля­ці, пер­шы пя­лё­стак васілька. На­ма­люй нам кра­яві­ды лю­бі­ма­га ста­ра­жыт­на­га Ві­цеб­ска.

Ста­ры Ві­цебск, во­сень­скія мроі… Да­вай пры­сяд­зем на лаўку ў невя­лікім скве­ры­ку. Плы­ву­ць у па­вет­ры ка­рун­кі ср­эб­на­га праз­ры­с­та­га ліс­ця ста­рых клё­наў, вя­заў і ліп. Ужо не спя­кот­нае, стом­ле­нае сон­ца ляні­ва жму­ры­ць вочы. За­ці­хае няў­рым­слі­вы вет­рык, ма­бы­ць, ста­міў­ся. Нех­та па­кі­нуў на лаў­цы га­зе­ту, і цікаў­ны вет­рык па­воль­на пе­ра­горт­вае ста­рон­кі, ні­бы­та чы­тае дру­ка­ва­ныя рад­кі.

Стру­мень­чык фан­тан­чы­ка без пе­ра­пын­ку вы­вод­зі­ць про­стую ме­ло­дыю, бя­гу­ць па вад­зе кру­гі, скла­да­ю­чы­ся ў мудра­гелі­стыя ўзо­ры. Пер­шы во­сень­скі лі­сток па­плыў ка­раб­лі­кам з пун­со­вым вет­ра­зем па вод­най роў­няд­зі.

Па-во­сень­ску ці­ха гу­ча­ць кро­кі пра­хо­жых. Прай­ш­ла кам­панія пад­лет­каў, дзве жан­чы­ны пра­крочы­лі (нешта ці­ка­вае аб­мяр­коў­ва­ю­ць), ма­ці вяд­зе за рукі дзе­так, па­жы­лая па­ра па­воль­на ўлад­коў­ва­ец­ца на лаў­цы. Па­гляд­зі на іх: доб­рыя тва­ры і лас­ка­выя вочы, яны ўсмі­ха­юц­ца ад­зін ад­на­му і моўч­кі сяд­зя­ць – на­во­шта сло­вы, калі і так цёп­ла, утуль­на і спа­кой­на ра­зам. Ад­па­чы­ў­шы, ста­рыя ўста­ю­ць і няспеш­на іду­ць па да­рож­цы. Яны тры­ма­юц­ца за рукі, так, ма­бы­ць, прай­шлі ра­зам усё жыц­цё.

Ве­чар… Вось ужо за­палілі­ся ліх­та­ры, ста­ры горад за­сы­нае і буд­зе плы­ць па зор­ных снах, ка­лы­хац­ца на ме­ся­цо­вых хва­лях усю ноч… Ва­ле­рыя: – Ад­пус­ці ў ня­бё­сы і дру­гі пя­лё­стак васілька.

Час у ста­рым го­рад­зе ні­бы за­па­воліў свой ход. Ба­чыш, вунь там, над да­ха­мі ў бэ­за­вым небе, мож­на раз­гляд­зе­ць цені за­ка­ха­ных і анё­лаў. Толь­кі ў Ві­цеб­ску не дзей­ні­чае за­кон су­свет­на­га пры­цяг­нен­ня – ка­ханне, пяш­чо­та, ма­ра, ле­ту­ценне ад­ры­ва­ю­ць шчаслі­вых ад гр­эш­най зям­лі.

Чу­еш, сум­на гучы­ць старая скрып­ка. Аб чым твой сму­так, му­зы­кант? Ці то аб мі­ну­лым ты шка­ду­еш, ці то згубіў нешта, ці то не пас­пеў нешта зра­бі­ць? Ме­ло­дыя праз час усё плы­ве і плы­ве над го­ра­дам, кра­нае ду­шу і сэр­ца.

А ця­пер па­гляд­зі на­пе­рад. Ад­правіў­ся ад пры­пын­ку ў сваё веч­нае па­да­рож­жа ві­цеб­скі трам­вай­чык. Рас­сы­пае звон чы­рво­ны ва­гон­чык, га­мо­ня­ць па­са­жы­ры, міль­га­ю­ць за вок­на­мі др­э­вы, да­мы, вулі­цы. Спы­ніц­ца трам­вай­чык, раз­бя­гуц­ца па сваіх спра­вах люд­зі, мы сяд­зем у ва­гон і па­ка­цім па лю­бі­мым го­рад­зе… Мікіта: – Ля­ці, ля­ці, тр­эці пя­лё­стак васілька. Вось ста­ры дом на ўс­краіне го­ра­да і ціхі дво­рык, у якім я жы­ву. Гэта мой пры­ту­лак, маё сэр­ца, мая ду­ша…

Я та­бе рас­ка­жу пра сваіх су­сед­зяў… Жы­ве на пер­шым па­вер­се дзя­ду­ля па мя­нуш­цы Мі­чу­рын. Лі­ча­ць яго дзі­ва­ком – з вяс­ны да во­сені дзя­ду­ля ў палі­сад­ніку кор­па­ец­ца ў зям­лі. Усе бя­гу­ць мі­ма, ні­чо­га не за­ў­ва­жа­ю­ць. А палі­сад­нік рап­там вы­бухне ко­ле­рам і во­да­рам. Па­цяг­нуц­ца да со­ней­ка пер­ша­цве­ты, за­ча­ру­ю­ць і за­ва­бя­ць пры­га­жос­цю лілеі, за­кру­жы­ць га­ла­ву бэз, зве­сяц­ца з галін цяж­кія ду­х­мя­ныя сук­вец­ці калі­ны, за­ру­жа­вее шып­шын­нік, зо­рач­ка­мі ўс­пых­ну­ць хры­зант­эмы. Нешта та­кое дзіў­нае ве­дае дзя­ду­ля, хіт­ра па­круч­вае вус, пры­плюш­ч­вае во­ка, усмі­ха­ец­ца

Рэс­пуб­лі­кан­скі кон­курс ра­бот твор­чай мо­лад­зі «За­ла­тое пя­ро “Бе­лай Русі”», за­сна­ва­ны РГА «Бе­лая Русь», пра­вод­зіц­ца ў краіне ўжо не пер­шы год. «Бе­ла­рус­кая думка» вы­ра­шы­ла пад­т­ры­ма­ць ак­ты­ў­ную гра­мад­зян­скую пазі­цыю юных бе­ла­ру­саў і апуб­лі­ка­ва­ць леп­шыя...

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.