ЧАС і МЕСЦА ВЫШЫВАНКІ

Belaruskaya Dumka - - ЗМЕСТ -

Фак­тыч­на ў лю­бой, на­ват невя­лі­кай, краіне іс­ну­ю­ць тра­ды­цый­ныя на­цы­я­наль­ныя строі з вы­раз­ны­мі рэ­гія­наль­ны­мі і ла­каль­ны­мі ад­роз­нен­ня­мі. Кож­ны на­род па-свой­му ста­раў­ся ўпры­го­жы­ць ад­зенне, ро­бячы яго непаўтор­ным. Не бы­лі вы­клю­ч­эн­нем у гэтых ад­но­сі­нах і жы­ха­ры Бе­ла­рус­кай зям­лі. На­шы прод­кі імкнулі­ся аз­добі­ць свае ўбо­ры асаб­лі­вым ар­на­мен­там, які слу­жыў не толь­кі абярэ­гам, але і добра пазна­валь­най на­цы­я­наль­най ад­мет­на­сцю.

У ас­но­ве ство­ра­на­га на­ро­дам на пра­ця­гу мно­гіх ста­годдзяў ар­на­мен­таль­на­га дэко­ру – прак­тыч­на­сць і прас­та­та. З-за вя­лі­кай коль­кас­ці руч­ной вы­шы­ўкі на да­ма­тка­ных ка­шу­лях ва ўжыт­ку ста­ла з’яў­ляц­ца наз­ва – вышыванкі. Дар­эчы, вы­шы­ва­ныя ар­на­мен­ты звы­чай­на мелі сім­валіч­нае, на­ват са­краль­нае зна­ч­энне. і за­ў­сё­ды на­да­валі ад­зен­ню ры­сы экс­клюзіў­на­сці. Не­паўтор­ная пры­га­жос­ць бе­ла­рус­кіх вы­шы­ва­нак ва­бі­ла прад­стаўнікоў роз­ных са­цы­яль­ных сла­ёў гра­мад­ства. Не іс­на­ва­ла і ўз­рос­та­вых аб­ме­жа­ван­няў.

Фа­та­гра­фіч­ныя кры­ні­цы, што заха­валі­ся да на­шых дзён, да­ю­ць маг­чы­мас­ць мер­ка­ва­ць аб тым, хто і як на­сіў гэтыя ўнікаль­ныя рэчы – са­праўд­ныя ўзо­ры на­цы­я­наль­най куль­ту­ры ХХ ста­годдзя. Мяр­ку­ю­чы па ўсім, упры­го­жа­нае вы­шы­ў­кай ад­зенне апра­налі не толь­кі вяс­ко­выя жы­ха­ры, але і га­ра­джане. З за­да­валь­нен­нем на­сілі вышыванкі і на да­чы, і ў ма­ёнт­ку. Нека­то­рыя не за­бы­валі схад­зі­ць у пры­го­жым строі да фа­то­гра­фа і зра­бі­ць зды­мак «на памяць».

У са­вец­кі час ці­ка­вас­ць да вышыванкі асаб­лі­ва пра­явіла­ся ў Бе­ла­русі ў пе­ра­д­ва­ен­ныя і пас­ля­ва­ен­ныя га­ды. Аз­доб­ле­ныя вы­шы­ў­кай рэчы ўда­ла спа­лу­чалі­ся і з паў­сяд­зён­ным кас­цю­мам, і з ра­бо­чай во­прат­кай. Па­ва­гу да тра­ды­цый­ных на­род­ных стро­яў, на­ту­раль­на, дэ­ман­стра­валі ўд­зель­нікі са­мад­зей­ных твор­чых ка­лек­ты­ваў.

Пры­ем­на ад­зна­чы­ць, што сён­ня твор­чая ра­бо­та шэра­га бе­ла­рус­кіх ма­д­э­лье­раў за­сна­ва­на на вы­ка­ры­стан­ні і пе­ра­пра­цоў­цы леп­шых узо­раў гіста­рыч­най спад­чы­ны. Су­час­ная бе­ла­рус­кая мода пе­рай­мае з мі­ну­ла­га не толь­кі льня­ныя ткані­ны, але і ўнікаль­ныя ар­на­мен­ты і раз­на­стай­ныя спо­са­бы дэка­ра­ты­ў­на­га аз­даб­лен­ня. Нека­то­рыя май­ст­ры мо­ды звяр­та­юц­ца і да пра­мых «гіста­рыч­ных цы­тат», імкнучы­ся заха­ва­ць воб­раз вышыванкі ў якас­ці сім­ва­ла на­цы­я­наль­най куль­ту­ры. Аляк­сандр СА­МО­ВІЧ, док­тар гіста­рыч­ных навук Фо­та з ка­лек­цыі аўта­ра

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.