Літа­ра­ту­ра

Belaruskaya Dumka - - ДА 135-ГОДДЗЯ Я. КУПАЛЫ -

1. са­вец­кая Бе­ла­русь. – 1925. – 31 мая. 2. са­вец­кая Бе­ла­русь. – 1925. – 29 мая. 3. лой­ка, а. «за ўсё...» / а. лой­ка // ян­ка ку­па­ла : эн­цы­кл. да­вед­нік. – мінск: Бел­сэ, 1986. – с. 234–235. 4. так на­чи­на­лась на­ци­о­наль­ная трагедия // неман. – 1992. – №9 – с.140–178. 5. ва­да­но­са­ва, Ф. ян­ка ку­па­ла і Ба­ры­саўш­чы­на / Ф. ва­да­но­са­ва // род­нае сло­ва. – 2002. – №6. – с. 94–96. 6. кор­бут, в. Бен­де. ис­пол­ни­тель и жерт­ва / в. кор­бут, в. ска­ла­бан // советская Бе­ло­рус­сия: сБ. Бе­ла­русь се­год­ня. – 2004. – 13 мар­та. 7. Бэн­дэ, н. шлях па­эты / н. Бэн­дэ. // звяз­да. – 1930. – 25 мая. 8. 80 га­доў та­му ян­ка ку­па­ла зра­біў ха­ра­кі­ры // звяз­да. – 2010. – 19 ліста­па­да. 9. цыт. па: са­чан­ка, Б. сняц­ца сны аб Бе­ла­русі... / Б. са­чан­ка.– мінск: маст. літ., 1990. – 332 с. 10. дзяр­жаў­ны літа­ра­тур­ны музей ян­кі ку­па­лы (да­лей – дл­мянK). – кп 15993. 11. на­цы­я­наль­ны ар­хіў рэспублікі Бе­ла­русь – Фонд. 4. – воп. 1. – спр. 5092. 12. ад­кры­ты ліст я. ку­па­лы // звяз­да. – 1930. – 14 снеж­ня. 13. гніла­мё­даў, у. ян­ка ку­па­ла: жыц­цё і твор­час­ць / у. гніла­мё­даў. – мінск: Бел. наву­ка, 2012. – 250 с. 14. пруд­нікаў, п. Ба­ць­ка бе­ла­рус­кай літа­ра­ту­ры // п. пруд­нікаў / ян­ка ку­па­ла. «мне сняц­ца сны аб Бе­ла­русі...»: успа­мі­ны, эсэ, ар­ты­ку­лы, да­ку­мен­ты. – мінск: маст. літ., 2012. – с. 445–447. 15. ста­фа­но­віч, а. пад уплы­вам песняра зям­лі бе­ла­рус­кай // а. ста­фа­но­віч / успа­мі­ны пра ян­ку ку­па­лу. – мінск, 1982. – с. 230–238. 16. дл­мянK. – кп 1366. 17. ку­па­ла, ян­ка. поў­ны збор тво­раў : у 9 т. / ян­ка ку­па­ла. – т. 6. – мінск: маст. літ., 1999. – 429 с.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.