Гісто­рыя ганд­лю на тэ­ры­то­рыі Бе­ла­русі: збор­нік наву­ко­вых ар­ты­ку­лаў

/ нац. акад. навук Бе­ла­русі, ін-т гісто­рыі; уклад.: А.А. Скеп’ян; рэд­кал.: А.А. Ка­ва­ле­ня [і інш.] – мінск: Бе­ла­рус­кая наву­ка, 2016. – 503 с. ISBN 978-985-08-2073-0.

Belaruskaya Dumka - - КНІЖНЫ АГЛЯД -

Ган­даль у Бе­ла­русі мае ты­ся­ча­га­до­вую гісто­рыю. Ганд­лё­ва-эка­на­міч­ныя ад­но­сі­ны, бяс­спр­эч­на, з’яў­ля­юц­ца важ­ней­шым ін­сты­ту­там за­сна­ван­ня і развіц­ця на­род­на­сці, на­цыі, куль­ту­ры, ду­хоў­на­га жыц­ця бе­ла­рус­ка­га на­ро­да і фар­міра­ван­ня дзяр­жаў­на­сці. У гэтым кант­экс­це вы­вуч­энне гісто­рыі ганд­лю на тэ­ры­то­рыі Бе­ла­русі ба­чыц­ца як шмат­гран­ны і шма­туз­роў­не­вы пра­ц­эс наву­ко­вых дасле­да­ван­няў, у якім зад­зей­ні­ча­ны прад­стаўнікі роз­ных гу­манітар­ных навук: ар­хе­о­ла­гі і гісто­ры­кі, фі­ло­са­фы і са­цы­ё­ла­гі, эка­на­мі­сты і юры­сты, эт­но­гра­фы і фалькла­ры­сты, мо­ва­з­наў­цы і літа­ра­ту­раз­наў­цы.

Збор­нік пры­све­ча­ны роз­ным ас­пек­там развіц­ця ганд­лю на тэ­ры­то­рыі Бе- ла­русі з ран­ня­га ча­су і да сён­няш­ня­га дня. У ар­ты­ку­лах наву­коў­цаў, а так­са­ма па­шы­ра­ных ва­ры­ян­тах да­кла­даў, якія бы­лі прад­стаў­ле­ны на між­на­род­най наву­ко­ва-прак­тыч­най кан­фер­эн­цыі з ад­па­вед­най на­звай «Гісто­рыя ганд­лю на тэ­ры­то­ры Бе­ла­русі», рас­кры­ва­юц­ца ці­ка­выя асаб­лі­вас­ці ганд­лё­ва-эка­на­міч­ных ад­но­сін на тэ­ры­то­рыі на­шай краі­ны ў роз­ныя гіста­рыч­ныя пе­ры­я­ды. Аўта­ры асвят­ля­ю­ць шмат­гран­ныя ас­пек­ты – ад прын­цыпаў ар­гані­за­цыі ганд­лю ў ВКЛ да асар­ты­мен­ту та­ва­раў і ста­сун­каў пад­час та­ва­ра­аб­мен­ных апе­ра­цый прад­стаўнікоў роз­ных на­ро­даў ці, на­прыклад, ганд­лё­ва­га аб­слу­гоў­ван­ня транс­парт­нікаў у БССР.

Кні­гі для агля­ду пра­дастаў­ле­ны Пр­эзід­энц­кай біб­ліят­э­кай Рэспублікі Бе­ла­русь.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.