КНіЖНЫ АГЛЯД ....................................................

Belaruskaya Dumka - - ЗМЕСТ - Кні­гі для агля­ду пра­дастаў­ле­ны Пр­эзід­энц­кай біб­ліят­э­кай Рэс­пуб­лікі Беларусь.

Мин­ские гу­бер­на­то­ры, ви­це-гу­бер­на­то­ры и гу­берн­ские пред­во­ди­те­ли дво­рян­ства (1793–1917): био­гра­фи­че­ский спра­воч­ник

/ сост. Ю.н. снап­ков­ский; ред­кол.: в.И. Ада­муш­ко [и др.]. – минск: беларусь, 2016. – 398 с., [2] л.: ил. – ISBN 978-985-01-1200-2.

Сто­ли­ца Бе­ла­ру­си от­ме­ча­ет 950-ле­тие со вре­ме­ни сво­е­го пер­во­го ле­то­пис­но­го упо­ми­на­ния. От­счет ве­дет­ся от 1067 го­да, ко­гда про­изо­шла зна­ме­ни­тая бит­ва на Не­ми­ге. К юби­лей­ной да­те при­уро­чи­ли со­зда­те­ли свой по­да­рок го­ро­ду и его жи­те­лям – био­гра­фи­че­ский спра­воч­ник «Мин­ские гу­бер­на­то­ры, ви­це­гу­бер­на­то­ры и гу­берн­ские пред­во­ди­те­ли дво­рян­ства (1793–1917)».

Сле­ду­ет от­ме­тить, что объ­ем­ный труд, под­го­тов­лен­ный уче­ны­ми На­ци­о­наль­но­го ис­то­ри­че­ско­го ар­хи­ва Бе­ла­ру­си на ос­но­ве ар­хив­ных до­ку­мен­тов, пе­чат­ных ис­точ­ни­ков и раз­лич­ной спра­воч­ной ли­те­ра­ту­ры, за­пол­ня­ет ин­фор­ма­ци­он­ные про­бе­лы по це­ло­му ря­ду де­я­те­лей Бе­ла­ру­си. Из­да­ние пред­став­ля­ет со­бой опыт си­сте­ма­ти­зи­ро­ван­ной ре­кон­струк­ции пер­со­наль­но­го со­ста­ва выс­шей ад­ми­ни­стра­тив­ной вла­сти Мин­ской гу­бер­нии от вре­мен Ека­те­ри­ны II до Ок­тябрь­ской ре­во­лю­ции 1917 го­да. В него вклю­че­но 87 спра­воч­но-био­гра­фи­че­ских ста­тей о мин­ских гу­бер­на­то­рах, ви­це-

Біб­лія­гра­фія ска­ры­нія­ны наліч­вае некаль­кі ты­сяч са­мых роз­ных пуб­ліка­цый. Ся­род іх – грун­тоў­ныя наву­ко­выя ма­на­гра­фіі, літа­ра­тур­на-ма­стац­кія вы­данні, аль­бо­мы, наву­ко­выя збор­нікі і збор­нікі мат­э­ры­я­лаў кан­фер­эн­цый, вуч­эб­ныя да­па­мож­нікі, эн­цы­кла­пе­дыч­ныя да­вед­нікі, слоўнікі, біб­лія­гра­фіч­ныя па­ка­заль­нікі, наву­ко­выя і па­пу­ляр­ныя ар­ты­ку­лы, літа­ра­тур­ныя тво­ры, інт­эрв’ю, агля­ды, рэц­эн­зіі і г.д.

У гэтае вы­данне ўвай­шлі най­больш яр­кія і ары­гі­наль­ныя з іх. У пе­ра­важ­най боль­шас­ці гэта наву­ко­ва-па­пу­ляр­ныя на­ры­сы, ство­ра­ныя на пра­ця­гу цэла­га ста­годдзя вы­вуч­эн­ня жыц­цё­ва­га шля­ху і твор­чай спад­чы­ны Фран­цы­ска Ска­ры-

гу­бер­на­то­рах и гу­берн­ских пред­во­ди­те­лях дво­рян­ства.

Спра­воч­ник со­дер­жит эле­мен­ты биб­лио­гра­фи­че­ско­го ука­за­те­ля, снаб­жен хро­но­ло­ги­че­ски­ми спис­ка­ми рас­смат­ри­ва­е­мых в нем долж­ност­ных лиц, а та­к­же раз­вер­ну­ты­ми спис­ка­ми ис­поль­зо­ван­ных ар­хив­ных дел, ис­точ­ни­ков и ли­те­ра­ту­ры.

Из­да­ние пред­на­зна­че­но для ши­ро­ко­го прак­ти­че­ско­го при­ме­не­ния как в ар­хив­ном де­ле, так и в раз­лич­ных об­ла­стях на­у­ки и об­ра­зо­ва­ния. Оно мо­жет быть по­лез­но в про­цес­се ар­хео­гра­фи­че­ской об­ра­бот­ки до­ку­мен­тов, усо­вер­шен­ство­ва­ния на­уч­но-спра­воч­но­го ап­па­ра­та На­ци­о­наль­но­го ис­то­ри­че­ско­го ар­хи­ва Бе­ла­ру­си, ис­пол­не­ния ге­не­а­ло­ги­че­ских и те­ма­ти­че­ских за­про­сов, ра­бо­ты над пла­но­вы­ми на­уч­ны­ми те­ма­ми. Спра­воч­ник та­к­же при­не­сет неоце­ни­мую поль­зу при про­ве­де­нии ис­сле­до­ва­ний в об­ла­сти со­ци­аль­ной ис­то­рии, на­пи­са­нии на­уч­ных ста­тей, осу­ществ­ле­нии биб­лио­гра­фи­че­ских по­ис­ков, со­став­ле­нии учеб­ных мо­ду­лей и проч.

Фран­цыск Ска­ры­на. Са слаў­на­га го­ра­да По­лац­ка: ар­ты­ку­лы, на­ры­сы

уклад. Але­ся су­шы. – мінск: ма­стац­кая літа­ра­ту­ра, 2017. – 323 с. – ISBN 978-985-02-1739-4.

ны. Усе яны – ад са­мых пер­шых невя­лікіх «на­шаніўскіх» тво­раў да су­час­ных прац – на­ле­жа­ць да роз­ных хра­на­ла­гіч­ных пе­ры­я­даў і ня­су­ць на са­бе ад­бітак свай­го ча­су. іх аўта­ра­мі з’яў­ля­юц­ца вя­до­мыя гра­мад­скія і куль­тур­ныя дзе­ячы, пісь­мен­нікі, наву­коў­цы, су­пра­цоўнікі біб­ліят­эк і му­зе­яў, жур­налі­сты. Са­бра­ныя пад ад­ной во­клад­кай, гэтыя тво­ры ства­ра­ю­ць ба­га­ты і шмат­гран­ны во­браз вя­ліка­га бе­ла­рус­ка­га асвет­ніка і пер­шад­ру­ка­ра, ад­люстроў­ва­ю­ць веліч і знач­на­сць спра­вы Фран­цы­ска Ска­ры­ны.

Кні­га буд­зе ці­ка­вай усім неа­бы­я­ка­вым да мі­ну­ла­га Бе­ла­русі, яе куль­тур­най спад­чы­ны, тра­ды­цый кні­гад­ру­ка­ван­ня і асве­ты.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.