СПИ­СОК ИСПОЛЬЗО­ваННЫХ ИС­тОЧ­НИ­КОв

Belaruskaya Dumka - - ГІСТОРЫЯ - Ста­тья по­сту­пи­ла в редакцию 20.04.2018 г.

1. Кра­вчен­ко, П.К. Бе­ла­русь на переломе: ди­пло­ма­ти­че­ский про­рыв в мир: вы­ступ­ле­ния, статьи, бе­се­ды, ин­тер­вью, ди­пло­ма­ти­че­ские до­ку­мен­ты и пе­ре­пис­ка / П.К. Кра­вчен­ко. – минск: БИП-с Плюс, 2009. – 636 с.

2. маль­дис, а. сын трех народов / а. маль­дис // сБ. Бе­ла­русь се­год­ня. – 2010. – 26 ок­тяб­ря.

3. за­пар­ты­ка, Г. Бе­ла­рус­кая пла­не­та фін­ска­га ма­ста­ка алек­сант­э­ры ахо­ла-ва­ло / Г. за­пар­ты­ка // ар­хі­вы і спра­ва­вод­ства. – 2015. – № 6. – с. 110–116.

4. Налі­вай­ка, л.д. ахо­ла-ва­ло. Бе­ла­рус­кі пе­ры­яд твор­час­ці: да 100-годдзя з дня на­ра­дж­эн­ня / л.д. Налі­вай­ка // Па­ве­дам­лен­ні На­цы­я­наль­на­га ма­стац­ка­га му­зея рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь: навук.-ін­фарм. вы­данне / [рэд­ка­ле­гія: У.і. Пра­кап­цоў (ад­каз­ны рэ­дак­тар) і інш.]. – вып. 3. – мінск: Бел. дзярж. ун-т куль­ту­ры, 2001. – с. 68–80.

5. Налі­вай­ка, л. Шмат­ка­ля­ро­вая Бе­ла­русь ахо­ла-ва­ло / л. Налі­вай­ка // літа­ра­ту­ра і ма­стацтва. – 2012. – № 3.

6. Налі­вай­ка, л., Шу­ней­ка, Я. ма­ста­кі Бе­ла­русі свай­му пес­ня­ру: пры­свяч­энне Яку­бу Ко­ла­су / л. Налі­вай­ка, Я. Шу­ней­ка // род­нае сло­ва. – 2013. – № 11. – с. 84–86.

7. Бе­ла­рус­кі дзяр­жаў­ны ар­хіў-му­зей літа­ра­ту­ры і ма­стацтва. – Фонд в. Кі­пе­ля (не апра­ца­ва­ны).

8. На­ци­о­наль­ный ар­хив рес­пуб­ли­ки Бе­ла­русь (да­лее – НарБ). – Ф. 819. оп. 1. д. 43.

9. Ка­та­лёг Пер­шай Усе­бе­ла­рус­кай ма­стац­кай вы­стаўкі. – менск, выд. Бдв, 1925. – 43 с.

10. НарБ. – Ф. 34. оп. 1. д. 721.

11. НарБ. – Ф. 42. оп. 1. д. 300.

12. Ка­та­лёг тр­эцяе Усе­бе­ла­рус­кае ма­стац­кае вы­стаўкі ў мен­ску. – менск, Га­лоўліт­бел, 1929. – 32 с.

13. Шча­ка­ціхін, м., ла­стоўскі, У. су­час­нае бе­ла­рус­кае ма­стацтва / м. Шча­ка­ціхін, У. ла­стоўскі. – менск, друк. ін­сты­ту­ту бе­ла­рус­кай куль­ту­ры, 1929. – 40 с.

14. му­раш­ко, м.Н. моПр Бсср. Ис­то­рия со­зда­ния и первых лет де­я­тель­но­сти (1923–1928 гг.) / м.Н. му­раш­ко // Из­ве­стия Го­мель­ско­го го­су­дар­ствен­но­го уни­вер­си­те­та име­ни Ф. ско­ри­ны: на­уч­ный и про­из­вод­ствен­но-прак­ти­че­ский жур­нал. – 2008. – № 4. – с. 73–80.

15. НарБ. – Ф. 148. оп. 1. д. 610.

16. НарБ. – Ф. 50. оп. 1. д. 57.

17. Suvanto, R. Aleksanteri Ahola Valo ja viisas rakkaus / R. Suvanto. – Hämeenlinna, Elpo ry, 1994. – 349 р.

18. сяр­гей­чык, П. Як тр­э­ба агля­да­ць вы­стаўку / П. сяр­гей­чык // 1-я Усе­бе­ла­рус­кая вы­стаўка сель­скай гас­па­дар­кі і пра­мыс­ло­вас­ці. – менск, выд. Га­лоў­выст­ко­ма, 1930. – 87 с.

19. НарБ. – Ф. 50. оп. 1. д. 102.

20. У паві­льёне моПру // са­вец­кая Бе­ла­русь. – 1930. – 29 жніў­ня.

21. ру­гер, р. Га­ла­су­ем за со­цы­я­лізм / р. ру­гер // Чы­рво­ная Бе­ла­русь. – 1930. – № 15. – 10 жніў­ня.

22. ін­сты­тут бе­ла­рус­кай куль­ту­ры / аН Бе­ла­русі, ін-т гісто­рыі; м.П. Кас­ц­юк, П.ц. Пет­ры­каў, м.У. то­ка­раў [і інш.]; рэд­кал.: м.а. Ба­ры­севіч (старш.), м.У. то­ка­раў (адк. са­кра­тар). – мінск: Наву­ка і тэхніка, 1993. – 255 с.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.