КНіЖНЫ АГЛЯД

Belaruskaya Dumka - - ЗМЕСТ - Кні­гі для агля­ду пра­дастаў­ле­ны Пр­эзід­энц­кай біб­ліят­э­кай Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь.

Уз­нік­ненне кні­гад­ру­ка­ван­ня ў Еўро­пе і Бе­ла­русі = Воз­ник­но­ве­ние кни­го­пе­ча­та­ния в Ев­ро­пе и Бе­ла­ру­си = The emergence of bookprinting in Europe and Belarus

/ склад. А.А. су­ша; На­цы­я­наль­ная біб­ліят­эка Бе­ла­русі. – мінск: Бе­ла­рус­кая эн­цы­кла­пе­дыя імя Пет­ру­ся Броўкі, 2017. – 152 с.: іл. – ISBN 978-985-11-1020-5.

Ук­ні­зе вы­зна­ча­ны вы­то­кі і да­сяг­нен­ні еўра­пей­ска­га кні­гад­ру­ка­ван­ня, прад­стаў­ле­на вы­да­вец­кая спад­чы­на Фран­цы­ска Ска­ры­ны ў Бе­ла­русі і ў све­це. Так­са­ма па­ка­за­ны ўплыў пер­шад­ру­ка­ра на развіц­цё кніж­най куль­ту­ры на бе­ла­рус­кіх зем­лях з XVI ста­годдзя і да на­ша­га ча­су.

Кні­гад­ру­ка­ванне спра­вяд­лі­ва лічыц­ца са­праўд­ным ад­крыц­цём у гісто­рыі ча­ла­вецтва. Мяр­ку­ец­ца, што тэхна­ло­гію дру­ка­ван­ня кніг ня­мец­кі май­стар іа­ган Гут­эн­берг вы­най­шаў ка­ля 1440 го­да. Най­важ­ней­шае зна­ч­энне гэ­та­га вы­на­ход­ніцтва бы­ло ў тым, што дру­ка­ванне кні­гі ста­навіла­ся істот­на больш хут­кім і больш тан­ным. Сле­дам за дру­кар­няй і. Гут­эн-

Из­да­ние пред­став­ля­ет со­бой первую пол­ную пуб­ли­ка­цию о Став­ке Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­ду­ю­ще­го Рус­ской армией в го­ды Пер­вой ми­ро­вой вой­ны. Ав­то­ры кни­ги – лауреаты пре­мии Пре­зи­ден­та Рес­пуб­ли­ки Бе­ла­русь «За ду­хов­ное воз­рож­де­ние» Ана­то­лий Шар­ков и Еле­на Хо­ро­ше­вич – объ­яс­ни­ли свой вы­бор те­мы ис­сле­до­ва­ния тем, что, несмот­ря на оби­лие книг, сбор­ни­ков до­ку­мен­тов, ме­му­а­ров, ху­до­же­ствен­ной ли­те­ра­ту­ры, а так­же сня­тых ки­но­филь­мов о Пер­вой ми­ро­вой, «де­я­тель­но­сти Став­ки Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­ду­ю­ще­го Рус­ской армией уде­ле­но крайне недо­ста­точ­но внимания».

В кни­ге опи­сан пе­ри­од общей рос­сий­ской и бе­ло­рус­ской ис­то­рии. Осве­щая не­из­вест­ные стра­ни­цы Пер­вой ми­ро­вой вой­ны, ав­то­ры на­чи­на­ют по­вест­во­ва­ние с де­я­тель­но­сти рас­по­ла­гав­шей­ся в июне 1914 го­да в го­ро­де Ба­ра­но­ви­чи Но­во­груд­ско­го уез­да Став­ки Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­ду­ю­ще­го Рус­ской армией

бер­га і яго пас­ля­доўнікаў і. Фу­ста і П. Шо­фе­ра ў Майн­цы дру­кар­ні па­чалі з’яў­ляц­ца ў ін­шых га­ра­дах Еўро­пы. Ме­навіта еўра­пей­скі шлях кні­гад­ру­ка­ван­ня ў раз­р­э­зе 22 краін пра­соч­ва­ец­ца ў пер­шым разд­зе­ле вы­дан­ня. У дру­гім раз­гля­да­ец­ца спад­чы­на вя­ліка­га асвет­ніка Фран­цы­ска Ска­ры­ны, у тр­эцім змеш­ча­ны апо­ве­ды пра пас­ля­доўнікаў пер­шад­ру­ка­ра, якія ажыц­цяў­ля­лі сваю спра­ву ў роз­ных га­ра­дах, пе­ра­ва­жа­на на тэ­ры­то­рыі Бе­ла­русі.

Вы­данне ба­га­та ілюстра­ва­на ўнікаль­ны­мі здым­ка­мі. Пра­ект ажыц­цёў­ле­ны су­мес­на з На­цы­я­наль­най біб­ліят­э­кай да 500-годдзя беларускага кні­гад­ру­ка­ван­ня.

Шар­ков, А.В. Ставка Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­ду­ю­ще­го Рус­ской армией в го­ды Пер­вой ми­ро­вой вой­ны в событиях и ли­цах

А.В. Шар­ков, Е.И. Хо­ро­ше­вич. – минск: звяз­да, 2017. – 256 с. /

под на­ча­лом ве­ли­ко­го кня­зя Ни­ко­лая Ни­ко­ла­е­ви­ча Ро­ма­но­ва, род­но­го дя­ди им­пе­ра­то­ра Ни­ко­лая II.

Вторая гла­ва пред­став­ля­ет со­бой ис­то­ри­че­ское ис­сле­до­ва­ние жиз­ни Ни­ко­лая II в Мо­ги­ле­ве, ку­да осе­нью 1915 го­да пе­ре­ме­сти­лась Ставка Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­ду­ю­ще­го Рус­ской армией. Мо­ги­лев в од­но­ча­сье пре­вра­тил­ся из ти­хо­го про­вин­ци­аль­но­го го­ро­да в центр по­ли­ти­че­ской жиз­ни России. Имен­но в Мо­ги­ле­ве Ни­ко­лай II по­сле Фев­раль­ской ре­во­лю­ции про­стил­ся со шта­бом Став­ки и сво­ей ма­те­рью Ма­ри­ей Фе­до­ров­ной.

Од­на­ко этим ис­то­рия мо­ги­лев­ской Став­ки не за­кан­чи­ва­ет­ся. Тре­тья гла­ва по­свя­ще­на ее функ­ци­о­ни­ро­ва­нию при Вре­мен­ном пра­ви­тель­стве, чет­вер­тая рас­ска­зы­ва­ет о Став­ке Рус­ской ар­мии по­сле Ок­тябрь­ской ре­во­лю­ции.

В из­да­нии со­бра­ны уни­каль­ные вос­по­ми­на­ния и до­ку­мен­ты, сви­де­тель­ства со­вре­мен­ни­ков, ред­кие фо­то­гра­фии.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.