КНіЖНЫ АГЛЯД

Belaruskaya Dumka - - ЗМЕСТ - Кні­гі для агля­ду пра­дастаў­ле­ны Пр­эзід­энц­кай біб­ліят­э­кай Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь.

Уче­ные, про­сла­вив­шие Бе­ла­русь

/ Нац. акад. на­ук Бе­ла­ру­си; сост.: м.П. Ахрем­чик [и др.]; ред­кол.: В.г. гу­са­ков (гл. ред.) [и др.]. – минск: Бе­ла­рус­кая наву­ка, 2017. – 366 с. – ISBN 978-985-08-2224-6.

Это уни­каль­ное из­да­ние бы­ло под­го­тов­ле­но и вы­пу­ще­но в 2017 го­ду, объ­яв­лен­ном в Бе­ла­ру­си Го­дом на­у­ки. Его по­яв­ле­ние бы­ло пред­опре­де­ле­но тем зна­чи­тель­ным вкла­дом, ко­то­рый на про­тя­же­нии сто­ле­тий внес­ли в раз­ви­тие ми­ро­вых на­уч­ных ис­сле­до­ва­ний оте­че­ствен­ные уче­ные. Кни­га со­дер­жит крат­кие очер­ки о бо­лее чем 150 вы­да­ю­щих­ся де­я­те­лях бе­ло­рус­ской на­у­ки – пред­ста­ви­те­лях раз­лич­ных на­уч­ных от­рас­лей и на­прав­ле­ний.

В опре­де­лен­ной сте­пе­ни дан­ное из­да­ние вос­пол­ня­ет су­ще­ство­вав­ший про­бел в ин­фор­ма­ции об ис­то­ри­че­ской ро­ли и судь­бах оте­че­ствен­ных но­си­те­лей на­уч­но­го зна­ния. Ведь дол­гие го­ды успе­хи и до­сти­же­ния в на­у­ке на­ших со­оте­че­ствен­ни­ков, осо­бен­но вре­мен Сред­не­ве­ко­вья, Но­во­го вре­ме­ни и до­со­вет­ско­го пе­ри­о­да, оста­ва­лись без долж­но­го внимания и прак­ти­че­ски не по­пу­ля­ри­зи­ро­ва­лись. Как ре­зуль­тат, те, кто яв­лял­ся гор­до­стью на­ции, ко­го

Та­кія пы­тан­ні, як палітыч­нае ста­но­віш­ча бе­ла­рус­ка-літоўскіх зя­мель у склад­зе Расій­с­кай ім­пе­рыі, пры­чы­ны паўстан­няў, успры­манне та­га­час­ным гра­мад­ствам вой­наў Расій­с­кай ім­пе­рыі з Фран­цуз­с­кай і Гер­ман­с­кай ім­пе­ры­я­мі, ад­но­сі­ны на­сель­ніцтва да рэ­ва­лю­цыі 1905–1907 га­доў на пра­ця­гу доў­га­га ча­су вы­клі­ка­ю­ць ці­ка­вас­ць у бе­ла­рус­кіх, расій­скіх, поль­скіх, літоўскіх гісто­ры­каў. Гэтая ка­лек­ты­ў­ная пра­ца павін­на да­ць аб­грун­та­ва­ныя тлу­ма­ч­эн­ні і ад­ка­зы на іх.

Та­кім чы­нам, аўта­ры ўзя­лі да вы­вуч­эн­ня гра­мад­ска-палітыч­нае жыц­цё Бе­ла­русі ў час зна­ход­жан­ня ў склад­зе Расій­с­кай ім­пе­рыі. Хра­на­ла­гіч­на дасле­да­ванне ахо­плі­вае пе­ры­яд ад 1772 да 1917 го­да –

зна­ла и це­ни­ла про­све­щен­ная Ев­ро­па, по су­ти, ис­чез­ли из на­ци­о­наль­ной памяти.

Со­зда­вая эту ре­тро­спек­тив­ную га­ле­рею бе­ло­рус­ских уче­ных, оста­вив­ших за­мет­ный след как в оте­че­ствен­ной, так и в ми­ро­вой на­у­ке, ав­то­ры дей­стви­тель­но вос­ста­нав­ли­ва­ют спра­вед­ли­вость. Они воз­вра­ща­ют луч­шим пред­ста­ви­те­лям оте­че­ствен­ной на­у­ки и куль­ту­ры да­ле­ко­го и близ­ко­го про­шло­го до­стой­ное их за­слуг ме­сто в эн­цик­ло­пе­ди­че­ских из­да­ни­ях, а глав­ное – в ис­то­рии страны.

В кни­ге при­во­дят­ся све­де­ния о жиз­ни, на­уч­ных до­сти­же­ни­ях уче­ных и их вкла­де в науку. Био­гра­фи­че­ские очер­ки рас­по­ло­же­ны в хро­но­ло­ги­че­ской по­сле­до­ва­тель­но­сти, что поз­во­ля­ет про­сле­дить про­цесс раз­ви­тия на­уч­ной мыс­ли. При под­го­тов­ке из­да­ния ис­поль­зо­вал­ся ши­ро­кий круг ис­точ­ни­ков, вклю­чая опуб­ли­ко­ван­ные ма­те­ри­а­лы, ис­сле­до­ва­ния по­след­них лет.

Гра­мад­ска-палітыч­нае жыц­цё ў Бе­ла­русі, 1772–1917 гг.

/ А.у. уну­чак [і інш.]; рэд­кал.: В.В. дані­ло­віч (гал. рэд.) [і інш.]; Нац. акад. навук Бе­ла­русі, ін-т гісто­рыі. – мінск: Бе­ла­рус­кая наву­ка, 2018. – 573 с., [2] л. іл. – ISBN 978-985-08-2241-3.

па­чы­на­ю­чы ад Пер­ша­га пад­зе­лу Рэчы Пас­палітай і да­луч­эн­ня ўс­ход­не­бе­ла­рус­кіх зя­мель да Расій­с­кай ім­пе­рыі і за­вяр­ша­ю­чы лікві­да­цы­яй Расій­с­кай ім­пе­рыі.

Аўтар­скі ка­лек­тыў імкнуў­ся за­ся­ро­дзіц­ца най­перш на гра­мад­ска-палітыч­ных пад­зе­ях і пра­ц­э­с­ах. У кні­зе прад­стаў­ле­ны вы­нікі глы­бо­ка­га наву­ко­ва­га ас­эн­са­ван­ня не са­міх вой­наў і паўстан­няў, а той гра­мад­ска-палітыч­най сіту­а­цыі, якая скла­ла­ся ў вы­ніку іх. Па­ка­за­на эва­лю­цыя дзяр­жаў­на-пра­ва­во­га ста­ту­су бе­ла­рус­калітоўскіх зя­мель у склад­зе Расій­с­кай ім­пе­рыі, пра­аналі­за­ва­ны ад­но­сі­ны беларускага гра­мад­ства да паліты­кі ўлад, так­са­ма пра­со­ча­ны пра­ц­э­сы ста­наў­лен­ня і кан­салі­да­цыі гра­мад­скіх і на­цы­я­наль­ных ру­хаў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.