ЗНІТАВАНЫ ГІСТОРЫЯЙ ШЛЯХ

Belaruskaya Dumka - - ЗМЕСТ -

Кам­са­мо­лу спаў­ня­ец­ца 100 га­доў. Але гэта не про­ста ўз­рост, ска­жам шчы­ра, салід­ны для ма­лад­зёж­най ар­гані­за­цыі. Гэта ад­мет­ны адр­э­зак гісто­рыі, непаўтор­ны час, што зніта­ваў лё­сы мі­льё­наў люд­зей. Пры жа­дан­ні боль­шас­ць на­шых су­ай­чын­нікаў ста­ла­га і не вель­мі ве­ку мо­жа вы­лучы­ць у аса­бістай бія­гра­фіі кам­са­моль­скі пе­ры­яд. У кож­на­га ён быў свой і ад­на­ча­со­ва агуль­ны з ін­шы­мі ра­вес­ні­ка­мі, пра­сяк­ну­ты мала­дым за­па­лам і да­чы­нен­нем да спраў дзяр­жаў­най важ­на­сці. Юбілей кам­са­мо­ла – так­са­ма на­го­да ўс­пом­ні­ць тых, хто ста­я­лі ля вы­то­каў ствар­эн­ня га­лоў­най са­вец­кай ма­лад­зёж­най ар­гані­за­цыі ў Бе­ла­русі, хто на пра­ця­гу больш як 70 га­доў бы­лі яе ва­жа­ка­мі і лі­да­ра­мі.

Гісто­рыя ста­наў­лен­ня бе­ла­рус­ка­га кам­са­мо­ла цес­на звя­за­на з развіц­цём пад­зей, што ад­бы­валі­ся пас­ля Каст­рыч­ніц­кай рэ­ва­лю­цыі 1917 го­да ў Расіі. Прад­вес­ні­ка­мі ЛКСМБ бы­лі ма­лад­зёж­ныя ар­гані­за­цыі, ство­ра­ныя на ўзор куль­тур­на-асвет­ных гурт­коў. Яны іс­на­валі ў Ві­цеб­ску, Мін­ску, Ор­шы, Ма­гілё­ве і ін­шых буй­ных га­ра­дах Бе­ла­русі. Пас­ля та­го як на і Усе­расій­скім з’езд­зе са­ю­заў ра­бо­чай і ся­лян­скай мо­лад­зі бы­ло аб­веш­ча­на аб ствар­эн­ні Расій­ска­га ка­муні­стыч­на­га са­ю­за, дзень ад­крыц­ця гэ­та­га фо­ру­му – 29 ка­ст­рыч­ніка 1918 го­да – стаў лічыц­ца днём на­ра­дж­эн­ня кам­са­мо­ла. Ра­бо­та па пра­па­ган­дзе баль­шавіц­кіх ід­эй ся­род мо­лад­зі рас­па­ча­ла­ся і на тэ­ры­то­рыі Бе­ла­русі, на той част­цы, што не бы­ла аку­піра­ва­на вой­ска­мі кай­зе­раўс­кай Гер­маніі. Так, ужо ў ліста­пад­зе 1918-га ўз­ніклі пер­шыя кам­са­моль­скія яч­эй­кі ў Ві­цеб­ску, Ма­гілё­ве, Мін­ску, Ба­б­руй­ску, Ма­зы­ры, Ста­рых Да­ро­гах, Кар­ме, ігу­мене (су­час­ным Чэрвені) і ін­шых га­ра­дах. Ас­но­вай для іх сталі пе­ра­важ­на ўжо іс­на­ваў­шыя куль­тур­на-асвет­ныя гурт­кі. Ар­гані­за­цый­нае афарм­ленне Ка­муні­стыч­на­га са­ю­за мо­лад­зі Бе­ла­русі ад­бы­ло­ся на з’езд­зе ма­лад­зёж­ных ар­гані­за­цый За­ход­няй ка­му­ны, які пра­ход­зіў 25–27 снеж­ня 1918 го­да ў Сма­лен­ску.

▼▶ У Рэс­пуб­лі­кан­скім до­ме мо­лад­зі ад­кры­та парт­р­эт­ная га­лер­эя лі­да­раў ма­лад­зёж­на­га ру­ху Бе­ла­русі. Са­кавік 2018 го­да

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.