СПіс вЫКарЫстаНЫХ КрЫ­Ніц

Belaruskaya Dumka - - БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА -

1. та­ти­щев, в.н. Ис­то­рия рос­сий­ская с са­мых древ­ней­ших вре­мен: [в 5 кн.] / в.н. та­ти­щев. – м.: на­печ. При Имп. моск. ун-те, 1768–1848. – кн. II. – 1773. – [8], 536 с.

2. Алек­се­ев, л.в. По­лоц­кая земля: очер­ки ис­то­рии се­вер­ной бе­ло­рус­сии в IX–XIII вв. / л.в. Алек­се­ев; отв. ред. акад. б.А. ры­ба­ков. – м.: на­у­ка, 1966. – 295 с.

3. за­го­руль­ский, э.м. ге­не­а­ло­гия по­лоц­ких кня­зей Изя­с­ла­ви­чей / э.м. за­го­руль­ский. – минск, 1994. – 31 с.

4. лит­ви­на, А.ф., успен­ский, ф.б. вы­бор име­ни у рус­ских кня­зей в X–XVI вв.: ди­на­сти­че­ская ис­то­рия сквозь приз­му ан­тро­по­ни­ми­ки / А.ф. лит­ви­на, ф.б. успен­ский. – м.: Ин­д­рик, 2006. – 904 с.

5. ру­ка­виш­ни­ков, А.в. неко­то­рые во­про­сы ис­то­рии По­лоц­кой земли до­мон­голь­ско­го пе­ри­о­да / А.в. ру­ка­виш­ни­ков // рус­ское сред­не­ве­ко­вье. 2000–2001 го­ды: ис­точ­ни­ки – м., 2002. – с. 40–69.

6. фло­ря, б.н. Ис­то­ри­че­ская тра­ди­ция об об­ще­ствен­ном строе сред­не­ве­ко­во­го По­лоц­ка / б.н. фло­ря // оте­че­ствен­ная ис­то­рия. – 1995. – № 5. – с. 110–116.

7. янин, в.л., гай­ду­ков, П.г. Ак­то­вые пе­ча­ти древ­ней ру­си X–XV вв. / в.л. янин, П.г. гай­ду­ков. – м.: Ин­тра­да, 1998. – т. 3. – 240 с.

8. гу­стын­ская ле­то­пись // Пол­ное со­бра­ние рус­ских ле­то­пи­сей. – т. 40. – сПб.: дмит­рий бу­ла­нин, 2003. – 202 с.

9. ле­то­пись по вос­кре­сен­ско­му спис­ку [элек­трон­ный ре­сурс] // Пол­ное со­бра­ние рус­ских ле­то­пи­сей. – Изд. 1-е. – т. 7. – сПб., 1856. – 358 с. – ре­жим до­сту­па: http://psrl.csu.ru/toms/Tom_07. shtml. – да­та до­сту­па: 20.11.2017.

10. ка­рам­зин, н.м. Ис­то­рия го­су­дар­ства рос­сий­ско­го [элек­трон­ный ре­сурс] / н.м. ка­рам­зин. – Изд. 2-е, ис­пр. – сПб.: в ти­по­гра­фии н. гре­ча, 1819. – т. II. – 586 с. – ре­жим до­сту­па: http://www. magister.msk.ru/library/history/karamzin/kar02_05.htm. – да­та до­сту­па: 18.10.2017.

11. со­ло­вьев, с.м. со­чи­не­ния: в 18 кн. / с.м. со­ло­вьев. – кн. 1. – т. 1–2. – м.: мысль, 1988. – 797 с.

12. данилевич, в.е. очерк ис­то­рии По­лоц­кой земли до кон­ца XIV сто­ле­тия / в.е. данилевич. – ки­ев, 1896. – 288 с.

13. лав­рен­тьев­ская и тро­иц­кая ле­то­пи­си [элек­трон­ный ре­сурс] // Пол­ное со­бра­ние рус­ских ле­то­пи­сей. – Изд. 1-е. – т. 1. – сПб., 1846. – 392 с. – ре­жим до­сту­па: http://psrl.csu.ru/toms/ Tom_01.shtml. – да­та до­сту­па: 22.11.2017.

14. ры­ба­ков, б.А. рус­ские да­ти­ро­ван­ные над­пи­си XI–XIV ве­ков / б.А. ры­ба­ков. – м.: на­у­ка, 1964. – 48 с.

15. хож­де­ние да­ни­и­ла, рус­ской земли игу­ме­на (па спі­су BOZ Cim. 124, апошн. чвэр­ць XV ст., на­цы­я­наль­най б-кі Польш­чы, вар­ша­ва), л. 97 б – 98 // рэ­лі­гій­нае пісь­мен­ства кіры­ліч­най тра­ды­цыі XI–XV стст. / нац. акад. навук бе­ла­русі, цэнтр даслед. бе­ла­рус. куль­ту­ры, мо­вы і літ., філ. «ін-т мо­вы і літ. імя я. ко­ла­са і я. ку­па­лы»; уклад., прадм., ка­мент., указ.-да­вед. ім. л.в. ляўшун. – мінск: беларуская наву­ка, 2013. – с. 294–360.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.