СПіс вЫКарЫстаНЫХ КрЫ­Ніц

Belaruskaya Dumka - - БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА -

1. сма­лян­чук, А.ф. Па­між кра­ё­вас­цю і на­цы­я­наль­най ід­эяй. Поль­скі рух на бе­ла­рус­кіх і літоўскіх зем­лях. 1864–1917 г. / А.ф. сма­лян­чук; пад рэд. с. куль-сяль­вер­ста­вай. – грод­на: гр­ду, 2001. – 322 с.

2. мі­ха­люк, д. беларуская на­род­ная рэс­пуб­ліка 1918–1920 гг.: ля вы­то­каў бе­ла­рус­кай дзяр­жаў­на­сці / д. мі­ха­люк; пер. з польск. мо­вы А. Пілец­кі. – сма­ленск: ін­бел­культ, 2015. – 496 с.

3. бе­ла­рус­кі дзяр­жаў­ны ар­хіў-му­зей літа­ра­ту­ры і ма­стацтва. – ф. 3. воп. 1. спр. 167.

4. Osmołowski, E. Wspomnienia / E. Osmołowski // Biblioteka Narodowa w Warszawie. – т.3. – № аkc. 6798.

5. Archiwum akt nowych w Warszawie (да­лей – AAN). – Z. 322. Sygn. 5326.

6. Gierowska-Kałłaur, J. Zarząd cywilny ziem wschodnich (19 lutego 1919 – 9 września 1920) / J. Gierowska-Kałłaur. – Warszawa: Neriton: Instytut Historii PAN, 2003. – 447 s.

7. літоўскі цэн­траль­ны дзяр­жаў­ны ар­хіў (да­лей – лц­дА). – ф. 13. воп. 1. спр. 97.

8. расій­скі дзяр­жаў­ны ва­ен­ны ар­хіў – ф. 471. воп. 1. спр. 43.

9. лц­дА. – ф. 13. воп. 1. спр. 127.

10. AAN. – Z. 201. TSK.

11. AAN. – Z. 503. Sygn. 426.

12. Obiezierski, M. Wspomnienia z polsko-rosyjskiej konferencji pokojowej ryskiej dla ułożenia preliminariów pokojowych (wrzesien – pazdz. 1920 r). / M. Obiezierski. – Warszawa, 1938. – 35 s.

13. Konferencja Ryska a nasza granica wschodnia. – Warszawa: Druk Synów St. Niemiry, 1920. – 69 s.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.