КНІЖНЫ АГЛЯД

Belaruskaya Dumka - - ЗМЕСТ - Кні­гі для агля­ду пра­дастаў­ле­ны Пр­эзід­энц­кай біб­ліят­э­кай Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь.

Ни­ко­но­вич, Н.А. Тео­ре­ти­че­ский ана­лиз фи­ло­со­фии ми­фа М. Элиа­де: ос­нов­ные идеи и ко­гни­тив­ный по­тен­ци­ал

/

Н.А. Ни­ко­но­вич. – Минск: Беларуская наву­ка, 2018. – 151 с. – ISBN 978-985-08-2273-4.

Виз­да­нии ана­ли­зи­ру­ют­ся и струк­ту­ри­ру­ют­ся ос­нов­ные ча­сти и те­ма­ти­че­ские кон­фи­гу­ра­ции фи­ло­со­фии ми­фа и ре­ли­гии всемирно из­вест­но­го ев­ро­пей­ско­го мыс­ли­те­ля ру­мын­ско­го про­ис­хож­де­ния, со­зда­те­ля Чи­каг­ской шко­лы срав­ни­тель­но­го ре­ли­гио­ве­де­ния М. Элиа­де. Идеи уче­но­го лег­ли в ос­но­ву но­вой ме­то­до­ло­гии куль­ту­ры, раз­ра­бо­тан­ной ав­то­ром мо­но­гра­фии. Опре­де­ле­ны пу­ти син­те­за фи­ло­со­фии ми­фа М. Элиа­де с дру­ги­ми зна­чи­мы­ми в со­вре­мен­ной гу­ма­ни­тар­ной на­у­ке па­ра­диг­ма­ми.

Не­аб­ход­на­сць па­доб­на­га вы­дан­ня па ар­фа­эпіч­ным вы­маў­лен­ні ўжо даў­но ад­чу­ва­ец­ца ў ася­роддзі ак­ты­ў­ных нось­бітаў бе­ла­рус­кай літа­ра­тур­най мо­вы. Асаб­лі­ва над­зён­ным і патр­эб­ным да­вед­нік ба­чыц­ца ў су­вязі з су­час­ным развіц­цём мо­вы, пранік­нен­нем у яе вя­лі­кай коль­кас­ці но­вых слоў і вы­ка­ры­стан­нем у маў­лен­чай прак­ты­цы лексіч­ных ад­зі­нак, вы­маў­ленне якіх патра­буе спе­цы­яль­на­га ўда­клад­нен­ня.

Упер­шы­ню ў бе­ла­рус­кай лексіка­гра­фіі пра­па­ну­ец­ца апі­санне літа­ра­тур­на­га вы­маў­лен­ня знач­на­га пла­ста су­час­най лексікі, а ме­навіта больш як 117 ты­сяч слоў, у тым ліку но­вых за­па­зы­чан­няў. У якас­ці ар­фа­эпіч­ных норм за­ма­ца­ва­ны ў пер­шую чар­гу тыя ва­ры­ян­ты, якія ад­па­вя­да­ю­ць тра­ды­цы­ям і тэн­д­эн­цы­ям развіц­ця су­час­най бе­ла­рус­кай мо­вы.

Ком­плекс­нае прад­стаў­ленне сіст­эмы ар­фа­эпіч­ных норм су­час­най бе­ла­рус­кай літа­ра­тур­най мо­вы пад­рых­та­ва­на спе­цы­я­ліста­мі двух ін­сты­ту­таў НАН Бе­ла­русі – ін­сты­ту­та мо­ва­з­наўства імя Яку­ба Ко­ла­са і Аб’яд­на­на­га ін­сты­ту­та праб­лем ін­фар­ма­ты­кі. У ас­но­ву слоўніка па­клад­зе­ны рэестр «Слоўніка бе­ла­рус­кай мо­вы», вы­дад­зе­на­га ў 2012 год­зе пад

На ос­но­ва­нии меж­дис­ци­пли­нар­но­го син­те­за идей М. Элиа­де, К.Г. Юн­га и С. Гро­фа пред­ло­же­на но­вая кон­цеп­ту­аль­ная мо­дель ми­фо-ре­ли­ги­оз­но­го опы­та: ме­та­у­ро­вень – кон­цеп­ту­аль­ные ос­но­ва­ния тео­рии, уро­вень кон­цеп­ту­аль­ных обоб­ще­ний; субу­ров­ни – эпи­сте­мо­ло­гия, он­то­ло­гия и фе­но­ме­но­ло­гия ми­фо­ло­ги­че­ско­го и ре­ли­ги­оз­но­го опы­та.

Сле­ду­ет от­ме­тить, что дан­ная мо­но­гра­фия – пер­вое в Бе­ла­ру­си ком­плекс­ное ис­сле­до­ва­ние ра­бот М. Элиа­де.

Ар­фа­эпіч­ны слоўнік бе­ла­рус­кай мо­вы

/ Нац. акад. навук Бе­ла­русі [і інш.]; уклад.: в.П. ру­сак [і інш.]; рэд­кал.: в.П. ру­сак, Ю.С. ге­ц­э­віч, С.і. Лы­сы. – Мінск: Беларуская наву­ка, 2017. – 757 с. – ISBN 978-985-08-2128-7.

наву­ко­вай рэ­дак­цы­яй А.А. Лу­ка­шан­ца і В.П. Ру­сак. Пры скла­дан­ні да­вед­ніка ўпер­шы­ню вы­ка­ры­ста­ны рас­пра­ца­ва­ныя С.і. Лы­сым і Ю.С. Ге­ц­э­ві­чам ал­га­ры­т­мы кан­вер­та­ван­ня элек­трон­на­га ар­фа­гра­фіч­на­га за­пі­су бе­ла­рус­кіх слоў у фа­не­тыч­ную тран­скрып­цыю ў ад­па­вед­на­сці з нор­ма­мі су­час­на­га бе­ла­рус­ка­га маў­лен­ня. Ска­ры­ста­ная сіст­э­ма аўта­ма­ты­за­ва­най ге­не­ра­цыі тран­скрып­цый даз­волі­ла не толь­кі знач­на ска­ра­ці­ць пра­цу па ствар­эн­ні вы­дан­ня, да­ю­чы да­клад­ныя вы­нікі больш як у 98 % вы­пад­каў, але і ад­на­стай­на рэалі­за­ва­ць кан­ц­эп­ту­аль­ную ас­но­ву слоўніка, струк­ту­ру слоўні­ка­вых ар­ты­ку­лаў, ха­рак­тар нар­ма­ты­ў­ных рэ­ка­мен­да­цый.

Но­вы фун­да­мен­таль­ны слоўнік за­бяс­пе­ч­вае нось­бітаў бе­ла­рус­кай мо­вы неаб­ход­ны­мі рэ­ка­мен­да­цый­ны­мі звест­ка­мі па нар­ма­ты­ў­ным вы­маў­лен­ні праз па­да­чу поў­най тран­скрып­цыі слоў, што бы­ту­ю­ць у су­час­най бе­ла­рус­кай літа­ра­тур­най мо­ве, да­па­ма­гае ас­эн­са­ва­ць ар­фа­эпіч­ныя нор­мы і, без­умоў­на, буд­зе сад­зей­ні­ча­ць іх свя­до­ма­му і ак­ты­ў­на­му вы­ка­ры­стан­ню, дае маг­чы­мас­ць па­вы­сі­ць якас­ць моў­най аду­ка­цыі, за­бяс­пе­чы­ць на­леж­ны ўз­ро­вень вусна­га маў­лен­ня.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.