СЛУЖЕНИЕ ДЕ­ЛУ И ЛЮ­ДЯМ

Belaruskaya Dumka - - ЗМЕСТ БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА -

1. мiн­с­кае ан­ты­фа­шы­сц­кае пад­пол­ле. – мінск: Бе­ла­русь, 1995. – 256 с.

2. куп­р­эе­ва, Г. мін­с­кае ге­та: сха­ва­ная праў­да / Г. куп­р­эе­ва // Беларуская мі­нуўш­чы­на. – 1993. – № 2. – с. 46–51.

3. куп­р­эе­ва, Г. мін­с­кае ге­та: сха­ва­ная праў­да / Г. куп­р­эе­ва // Беларуская мі­нуўш­чы­на. – 1993. – № 3–4. – с. 62–67.

4. ро­ма­нов­ский, д. минск / д. ро­ма­нов­ский // Хо­ло­кост на тер­ри­то­рии ссср: эн­цик­ло­пе­дия. – м.: рос­спэн: на­уч­но-про­све­ти­тель­ный центр «Хо­ло­кост», 2009. – с. 590–602.

5. до­мо­рад, к.И. пар­тий­ное под­по­лье и пар­ти­зан­ское дви­же­ние в мин­ской об­ла­сти. 1941–1944 / к.И. до­мо­рад. – мінск: наву­ка і тэхніка, 1992. – 413 с.

6. пла­то­наў, р.п., іо­фе, э.р. Уступ­ны ар­ты­кул / р.п. пла­то­наў, э.р іо­фе // ан­ты­фа­шы­сц­кае пад­пол­ле у мін­скім ге­та (лі­пень 1941 – жнівень 1942 го­да) / р. смо­ляр // по­лы­мя. – 1995. – № 6. – C. 208–244.

7. Ба­ра­ноўскі, я., іг­на­цен­ка, і. мін­с­кае пат­ры­я­тыч­нае пад­пол­ле / я. Ба­ра­ноўскі, і. іг­на­цен­ка // эн­цы­кла­пе­дыя гісто­рыі Бе­ла­русі: у 6 т. – мінск: Беларуская эн­цы­кла­пе­дыя імя п. Броўкі, 1999. – т. 5. – с. 165–169.

8. пе­страк, п. Лічы­ла дні тур­ма / п. пе­страк // Збор тво­раў: у 5 т. – мінск: ма­стац­кая літа­ра­ту­ра, 1986. – т. 5. – с. 212–238.

9. Лич­ный ар­хив э.Г. Иоффе. – пап­ка № 7. Л. 12.

10. национальный ар­хив рес­пуб­ли­ки Бе­ла­русь. – Ф. 74. оп. 54/5/. д. 145.

11. Брыль, я. ду­мы ў да­ро­зе / я. Брыль // пя­цьд­зе­сят ча­ты­ры да­ро­гі. аўта­бія­гра­фіі бе­ла­рус­кіх пісь­мен­нікаў. – мінск: дзярж­выд Бсср, 1963. – с. 59–71.

12. Ліп­скі, Ф. Ге­бе­леў м.Л. / Ф. Ліп­скі // Беларуская эн­цы­кла­пе­дыя: у 18 т. – мінск: Беларуская эн­цы­кла­пе­дыя імя п. Броўкі, 1997. – т. 5. – с. 128.

13. Ге­бе­ле­ва, с.м. дол­гий путь к за­вет­ной ули­це / с.м. Ге­бе­ле­ва. – минск: И.п. Ло­гви­нов, 2010. – 162 с.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.