XXV Дзень бе­ла­рус­ка­га пісь­мен­ства пройдзе ў Іва­на­ве

Berestovickaja gazeta - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА - Да дру­ку пад­рых­та­ва­ла Свят­ла­на ГАНЧАРОВА з вы­ка­ры­стан­нем мат­э­ры­я­лаў афі­цый­на­га сай­та Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь belarus.by, фо­та мае ілюстра­цый­ны ха­рак­тар

Юбілей­ны, 25-ы па ліку, Дзень бе­ла­рус­ка­га пісь­мен­ства пры­ме го­рад іва­на­ва Бр­эсц­кай воб­лас­ці. Га­лоў­ным лейт­ма­ты­вам свя­точ­ных ме­ра­пры­ем­стваў стане тэ­ма «Мая ма­лая рад­зі­ма». Тра­ды­цый­на кан­ц­эп­цыя свя­та пра­ду­г­ле­дж­вае па­каз ад­зін­ства бе­ла­рус­ка­га дру­ка­ва­на­га сло­ва з гісто­ры­яй і куль­ту­рай бе­ла­рус­ка­га на­ро­да, ад­люстра­ванне гіста­рыч­на­га шля­ху пісь­мен­ства і дру­ку ў Бе­ла­русі. Ме­ра­пры­ем­ст­вы свя­та

Больш за 80 ме­ра­пры­ем­стваў за­пла­на­ва­на ў пра­гра­ме XXV Дня бе­ла­рус­ка­га пісь­мен­ства. Свя­та пройдзе 1- 2 ве­рас­ня ў Іва­на­ва больш чым на двух дзя­сят­ках пля­цо­вак. Пер­шы дзень прак­тыч­на цал­кам буд­зе пры­све­ча­ны літа­ра­ту­ры. Так, у ра­ён­ным му­зей­ным ком­плек­се імя На­па­лео­на Ор­ды пройдзе між­на­род­ны кру- ў га­рад­скім пар­ку, пад­час якой пройдзе ўруч­энне На­цы­я­наль­най літа­ра­тур­най пр­эміі і ад­буд­зец­ца ўра­чы­стая пе­ра­да­ча эс­та­фе­ты свя­та пісь­мен­ства Слоні­му. Ва ўра­чы­стай част­цы ме­ра­пры­ем­ства і вя­лі­кай кан­ц­эрт­най пра­гра­ме пры­му­ць удзел зор­кі бе­ла­рус­кай эст­ра­ды Іры­на Да­ра­фе­е­ва, Іскуі Аба­лян, «Бе­ла­рус­кія пес­ня­ры», ан­самбль «Бя­се­да» і ін­шыя.

Пра­гра­ма свя­та так­са­ма ўклю­чае га­ш­энне па­мят­ных мар­кі і пашто­ва­га кан­вер­та, май­стар-

Яш­чэ ад­зін зна­ка­міты ўра­дж­энец іва­наўш­чы­ны – куль­тур­ны дзе­яч, ма­стак, эт­но­граф, кам­пазітар і наву­ко­вец- На­па­ле­он Ор­да. Па­эт і пе­рак­лад­чык Вя­ліка­га Княст­ва Літоўска­га Ян-Бе­не­дыкт Пра­та­со­віч так­са­ма мае ка­рані з вё­скі Ма­гіль­на, якая даў­но ўжо зліла­ся з го­ра­дам іва­на­ва.

глы стол бе­ла­рус­кіх і за­меж­ных літа­ра­та­раў пад на­звай « Мастац­кая літа­ра­ту­ра як шлях ад­зін да ад­на­го » . Пла­ну­ец­ца, што ў ёй пры­му­ць удзел прад­стаўнікі 15 краін. У ра­ён­най біб­ліят­э­цы імя Пан­фё­ра­ва збяруц­ца ўд­зель­нікі наву­ко­ва-прак­тыч­най кан­фер­эн­цыі «Іва­наўскія чы­тан­ні». На га­рад­ской плош­чы раз­гор­нуц­ца паві­льё­ны тра­ды­цый­на­га фе­сты­ва­лю кні­гі і пр­э­сы, пад­час яко­га ад­бу­дуц­ца аўто­граф-сесіі бе­ла­рус­кіх пісь­мен­нікаў, пр­э­зен­та­цыі леп­шых вы­дан­няў ма­стац­кай, наву­ко­вай і дзі­ця­чай літа­ра­ту­ры, пройдзе гра­мад­ска-куль­тур­ная ак­цыя «Чы­та­ем Ку­па­лу ра­зам».

Іва­наўскі ра­ён­ны цэнтр куль­ту­ры і на­род­ных тра­ды­цый на два дні пе­рат­во­рыц­ца ў ад­ну вя­лікую экс­пазі­цый­ную пля­цоўку. Тут мож­на буд­зе пазна­ё­міц­ца з вы­ста­вай, пры­све­ча­най 400-годдзю пер­ша­га ў све­це вы­дан­ня «Бук­ва­ра», экс­пазі­цы­яй га­лаграм ста­рад­ру­ка­ва­ных кніг з фон­даў На­цы­я­наль­най біб­ліят­экі Бе­ла­русі, вы­ста­вай кніг з фон­даў Бр­эсц­кай аб­лас­ной біб­ліят­экі імя М. Гор­ка­га, да­ку­мен­таль­ны­мі вы­ста­ва­мі, пры­све­ча­ны­мі твор­час­ці Я. Ко­ла­са, М. Зар­эц­ка­га. Уве­ча­ры ў Цэн­тры ад­буд­зец­ца фі­нал рэс­пуб­лі­кан­ска­га твор­ча­га кон­кур­су юных чы­таль­нікаў «Жы­вая класіка», пры­све­ча­на­га Го­ду ма­лой рад­зі­мы. Так­са­ма 1 ве­рас­ня ААТ «Белк­ні­га» ўра­чы­ста ад­крые ў ра­ён­ным універ­ма­гу кні­гар­ню «Ве­ра­сень». У га­рад­скім пар­ку пройдзе XXII аб­лас­ное свя­та-кон­курс ду­ха­вой му­зы­кі «Фан­фа­ры-2018» і за­крыц­цё аб­лас­но­га пле­нэ­ру разь­бя­роў па др­э­ве.

Пра­гра­ма дру­го­га дня пач­нец­ца з ад­крыц­ця ў Іва­на­ва па­мят­на­га зна­ка « Яна­ва сло­ва » , пры­све­ча­на­га юбілею Дня бе­ла­рус­ка­га пісь­мен­ства. І афі­цый­ная цы­ры­монія ад­крыц­ця свя­та ад­буд­зец­ца дру­го­га ве­рас­ня на га­лоў­най сц­эніч­най пля­цоў­цы кла­сы па тра­ды­цый­ных ра­мё­ствах і вы­ста­ву- про­даж тэ­ма­тыч­най су­венір­най пра­дук­цыі на­род­ных умель­цаў. У го­нар Дня бе­ла­рус­ка­га пісь­мен­ства літа­ра­тур­на-кра­яз­наўчы му­зей імя Ф. М. Даста­еўска­га пад­рых­та­ваў цэ­лы цы­кл тэ­ма­тыч­ных экс­кур­сій, пры­све­ча­ных бія­гра­фіі і твор­час­ці вя­до­ма­га пісь­мен­ніка.

Важ­най част­кай Дня пісь­мен­ства тра­ды­цый­на з'яў­ля­ец­ца рэс­пуб­лі­кан­ская наву­ко­ва- асвет­ніц­кая экс­пе­ды­цыя « Да­ро­га да Свя­ты­няў» з Бла­га­дат­ным аг­нём ад тру­ны Гас­под­няй, у якой бяру­ць удзел прад­стаўнікі твор­чай і наву­ко­вай інт­элі­ген­цыі краі­ны, ду­ха­вен­ства.

Пр­э­зен­та­цыя фак­сі­міль­на­га вы­дан­ня «Бук­вар»

Ад­зна­ча­ць юбілей пер­ша­га бе­ла­рус­ка­га “Бук­ва­ра” па­чалі ўжо з па­чат­ку го­да. Так, у На­цы­я­наль­най біб­ліят­э­цы Бе­ла­русі ад­бы­лі­ся вы­ста­вы, якія пра­д­э­ман­стра­валі 400-га­до­вую гісто­рыю бук­ва­роў, а так­са­ма рас­па­вя­лі пра бук­вар на­ро­даў све­ту.

Больш шы­ро­кае свя­тка­ванне 400-годдзя «Бук­ва­ра» за­пла­на­ва­на на ка­нец жніў­ня і па­ч­а­так ве­рас­ня. У пры­ват­на­сці, у Дзень бе­ла­рус­ка­га пісь­мен­ства і Дзень ве­даў ад­буд­зец­ца пр­э­зен­та­цыя фак­сі­міль­на­га вы­дан­ня пер­ша­га бе­ла­рус­ка­га « Бук­ва­ра » , які ўба­чы­ць свет у вы­ніку су­мес­на­га пра­ек­та На­цы­я­наль­най біб­ліят­экі Бе­ла­русі з біб­ліят­э­кай Мідл Тэмпл у Лон­дане і з па­соль­ствам Бе­ла­русі ў Вя­ліка­бры­таніі пры пад­т­рым­цы шэра­гу спон­са­раў. Рых­ту­ец­ца пе­рак­лад «Бук­ва­ра» на су­час­ную бе­ла­рус­кую мо­ву і пе­рак­лад дасле­да­ван­ня, пры­све­ча­на­га пер­шай чы­тан­цы.

Дар­эчы, у све­це заха­валі­ся толь­кі два асоб­нікі пер­ша­га «Бук­ва­ра». Ад­зін з іх, ня­поў­ны, зна­ход­зіц­ца ў Даніі, у Ка­ра­леўс­кай біб­ліят­э­цы. Дру­гі, поў­ны асоб­нік – у Вя­ліка­бры­таніі, у біб­ліят­э­цы Мідл Тэмпл. Сён­ня невя­до­ма да­клад­на, хто быў іні­цы­я­та­рам і ства­раль­ні­кам «Бук­ва­ра». Най­больш ве­ра­год­ны­мі аўта­ра­мі ці скла­даль­ні­ка­мі кні­гі з'яў­ля­юц­ца вя­до­мыя пра­васлаў­ныя дзе­ячы Мя­ле­цій Смат­рыц­кі і Ля­вон­цій Кар­по­віч. Фі­нан­са­вую пад­т­рым­ку вы­дан­ню ака­заў князь Баг­дан А Агін­скі.

З ак­ц­эн­там на ма­лую рад­зі­му

На Дні бе­ла­рус­ка­га пісь­мен­ства ў Іва­на­ве пісь­мен­нікі прад­ста­вя­ць тво­ры аб ма­лой рад­зі­ме.

Га­лоў­ны агляд твор­чых сіл па т тэме “Рад­зі­маз­наўства” ад­буд­зец­ца 2 ве­рас­ня. На свя­точ­ным стэн­дзе пісь­мен­нікі раз­мес­ця­ць свае леп­шыя тво­ры, пры­све­ча­ныя ма­лой м рад­зі­ме.

– Гэта тэ­ма бліз­кая кож­на­му ча­ла­ве­ку. Тым больш пісь­мен­нікі, так ці інакш, у твор­час­ці за­кра­на­ю­ць ю свае вы­то­кі, ас­эн­соў­ва­ю­ць іх лё­са­вы­зна­чаль­нае зна­ч­энне, – ка­мен­ціруе ід­эю бу­ду­чай пр­э­зен­та­цыі пер­шы на­мес­нік стар­шы­ні Са­ю­за пісь­мен­нікаў Бе­ла­русі Але­на Ст­эль­мах. – Бе­ла­рус­кая літа­ра­ту­ра грун­ту­ец­ца на тво­рах глы­бо­ка пат­ры­я­тыч­ных, пра­сяк­ну­тых вя­лі­кай лю­боўю да род­най зям­лі, ба­ць­коўска­га до­му, до­му са­ма­быт­най на­цы­я­наль­най куль­ту­ры. Не­вы­пад­ко­ва та­кія пры­ваб­ныя і сён­ня тво­ры бе­ла­рус­кіх класікаў – Ян­кі Ку­па­лы, Яку­ба Ко­ла­са, Мак­сі­ма Баг­да­но­ві­ча.

Са­праў­ды, су­час­ныя аўта­ры прым­на­жа­ю­ць ба­га­тую ду­хоў­ную спад­чы­ну на­шай краі­ны. Апош­нія дзе­ся­ці­годдзі ўва­га шы­ро­кай пісь­мен­ніц­кай гра­мад­с­кас­ці пры­цяг­ну­та да тэмы кра­яз­наўства. По­шу­ка­ва- даслед­чая работа ак­ты­ў­на ід­зе ў роз­ных кут­ках рэс­пуб­лікі, у вы­ніку з’яў­ля­юц­ца но­выя раз­на­пла­на­выя вы­дан­ні, якія пры­ад­кры­ва­ю­ць для чы­та­чоў невя­до­мыя ста­рон­кі гісто­рыі роз­ных мяс­цін і бія­гра­фій ці­ка­вых неар­ды­нар­ных асоб, якія жы­лі на Бе­ла­русі.

У Бе­рас­тавіц­кім ра­ёне пройдзе Тыд­зень бе­ла­рус­ка­га пісь­мен­ства

У Бе­рас­тавіц­кай ра­ён­най біб­ліят­э­цы імя В.М. Ка­ва­леўска­га тра­ды­цый­на тр буд­зе аб’яў­ле­ны Тыд­зень дз бе­ла­рус­ка­га пісь­мен­ства.

У рам­ках Тыд­ня ва ўсіх філія­лах за за­пла­на­ва­ны кніж­ныя вы­ста­вы і ад ад­кры­тыя прагля­ды літа­ра­ту­ры па пад на­зва­мі “Ле­та­піс пісь­мо­вай ку куль­ту­ры”, “Мо­вы дру­ка­ва­най ча ча­роў­ныя сло­вы”, “Гісто­рыя бе­ла ла­рус­кай кніж­кі” і “Кні­гі-юбі­ля­ры 20 2018 го­да”.

Акра­мя гэ­та­га, у цэн­траль­на най ра­ён­най біб­ліят­э­цы чы­та­чоў су­стр­эне га­лер­эя гіста­рыч­ных асоб “Га­ла­сы з даўніх вя­коў: Кіры­ла Ту­раўскі, Еў­фра­сін­ня По­лац­кая, Сы­мон Буд­ны”. Так­са­ма тут пройдзе гіста­рыч­ны экс­курс аб бе­ла­рус­кім пер­шад­ру­ка­ры Фран­цы­с­ку Ска­рыне і ад­буд­зец­ца ін­фар­ма­цый­ная гад­зі­на “Мастацтва бе­ла­рус­кай кні­гі”.

У філія­ле “Дзі­ця­чая біб­ліят­эка” чы­та­чам буд­зе пра­па­на­ва­на па­да­рож­жа пад на­звай “Дру­ка­ва­нае сло­ва на Бе­ла­русі”. Літа­ра­тур­най стане субота 1 ве­рас­ня ў Ма­са­лян­скай інтэ­гра­ва­най сель­скай біб­ліят­э­цы. У Пар­хі­маўс­кай, Ква­тар­скай, А лек­шыц­кай , Па­граніч­най, Ка­ню­хоўс­кай, Вя­ліка­эй­сман­таўс­кай біб­ліят­э­ках прой­ду­ць літа­ра­тур­ныя круі­зы, экс­кур­сы, кра­яз­наўчыя гад­зі­ны, пры­све­ча­ныя асвет­ні­кам і зна­ка­мітым па­этам зям­лі бе­ла­рус­кай.

Ста­ра­жыт­ны Янаў (ця­пер іва­на­ва) і яго ва­колі­цы ма­ю­ць унікаль­ную гісто­рыю. З вё­скі Да­сто­е­ва вяд­зе па­ч­а­так зна­ка­міты род Даста­еўскіх.

Упер­шы­ню, у 1994 год­зе, свя­точ­ныя ме­ра­пры­ем­ст­вы да Дня бе­ла­рус­ка­га пісь­мен­ства ад­бы­лі­ся ў ста­ра­жыт­ным го­рад­зе По­лац­ку. За­тым сталі­ца­мі свя­та бы­лі гіста­рыч­на знач­ныя куль­тур­ныя цэн­тры краі­ны як Ту­раў, На­ва­гру­дак, Ня­свіж, Ор­ша, Пінск, Заслаўе, Мс­ціслаў, Мір, Ка­мя­нец, Паста­вы, Шк­лоў, Ба­ры­саў, Смар­гонь, Хой­нікі, Ган­ца­вічы, Глы­бо­кае, Бы­хаў, Заслаўе, Шчучын, Ра­га­чоў, По­лацк.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.