Па кітай­скіх ін­ве­сты­цы­ях

Gomelskaya Pravda - - ГОМЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ -

Го­мель­скі ма­то­ра­ра­монт­ны за­вод пра­ця­г­вае ма­д­эр­ні­за­ва­ць і рас­шы­ра­ць вы­твор­час­ць, ства­ра­ць но­выя ра­бочыя мес­цы і па­вя­ліч­ва­ць вы­пуск

пра­дук­цыі. Ня­даў­на пры да­па­мо­зе кітай­скіх парт­нё­раў за­вер­ша­ны пус­ка­на­ла­дач­ныя ра­бо­ты па ўвяд­зен­ню но­вай су­час­най тэхна­ла­гіч­най лініі па вы­твор­час­ці мо­тат­эхнікі. Як па­ве­да­міў ды­р­эк­тар прад­пры­ем­ства Міка­лай Ер­ма­коў, з яе ўво­дам у строй дзе­ю­чых вы­пуск пра­дук­цыі па­вя­лічыц­ца больш чым у два ра­зы, па­леп­шац­ца якас­ныя па­ра­мет­ры. Не буд­зе яна за­леж­вац­ца і на скла­дах, та­му што за­патра­ба­ва­на на ўнут­ра­ным і знеш­нім рын­ках. Згод­на па­пяр­эд­няй да­моў­ле­на­сці з расій­скі­мі спа­жы­ў­ца­мі ў су­сед­нюю дзяр­жа­ву пла­ну­ец­ца ад­гру­жа­ць 80% пра­дук­цыі.

Сця­пан ДАРОЖНЫ

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.