“Звяз­да” — не гос­ця, а сяб­ра і да­рад­чык!

Gomelskaya Pravda - - КАЛЕИДОСКОП -

Ці­ка­ва — гэта калі бяр­эш га­зе­ту ў рукі і адар­вац­ца ад яе ўжо ня­ма маг­чы­мас­ці, на­ват дзе­ля неад­клад­ных спраў. Як чы­тач чы­та­чу: ад­но з маіх штод­зён­ных ці­ка­вых баў­лен­няў ча­су — ад­крыц­цё ча­гось­ці но­ва­га і ці­ка­ва­га на ста­рон­ках га­зе­ты “Звяз­да”.

Калі ў наш час су­ц­эль­най за­ня­тас­ці ў вас знойдзец­ца воль­ная хвілін­ка — вазь­мі­це ў рукі “Звяз­ду”. Пра­фесій­ная ка­ман­да жур­налістаў не про­ста пазна­ё­мі­ць кож­на­га чы­та­ча з са­мы­мі ак­ту­аль­ны­мі палітыч­ны­мі і эка­на­міч­ны­мі пра­ц­э­с­а­мі, наву­ко­вы­мі пра­ек­та­мі і на­ві­на­мі ў роз­ных галі­нах. Ня­ма той тэ­ма­ты­кі, якую б ні асвят­ля­ла газета.

На гэта на­ц­э­ле­ны тэ­ма­тыч­ныя да­дат­кі, якія рэ­гу­ляр­на вы­ход­зя­ць у га­зе­це: “Краі­на зда­роўя” — усё пра су­час­ную і на­род­ную ме­ды­цы­ну і зда­ро­вы лад жыц­ця (асаб­лі­вая ўва­га на­да­ец­ца су­час­ным ме­та­дам ляч­эн­ня, пра­мым лініям са спе­цы­я­ліста­мі вуз­ка­га про­фі­лю, інт­эрв’ю на ак­ту­аль­ныя тэмы да пра­фесій­ных дзён, ад­ка­зам на пы­тан­ні чы­та­чоў аб пра­філак­ты­цы, ды­ягно­сты­цы і ляч­эн­ні роз­ных за­хво­рван­няў); “Мест­ное са­мо­управ­ле­ние” — газета аб штод­зён­ных кло­па­тах мяс­цо­вай ула­ды; “Чы­рвон­ка. Чы­рво­ная зме­на” — ня­сум­ны да­д­а­так для мо­лад­зі; “Ігу­мен­скі тракт” — су­час­ны по­гляд на гісто­рыю краі­ны; “Плац­дарм” — су­мес­ны пра­ект рэ­дак­цыі і Мініст­эр­ства аба­ро­ны Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь; “Жы­ран­до­ля” — наш куль­тур­ны ася­ро­дак.

Жур­налі­сты ўвесь час пад­т­рым­лі­ва­ю­ць су­вязь са сваім чы­та­чом. “Про­стая мова”, “Алё, на­род на про­вад­зе!”, “Зваротная су­вязь”, “Гарачы тэле­фон”, “Твое пра­во”, “Пы­таль­нік” — гэтыя рубрыкі не про­ста яд­на­ю­ць га­зе­ту з на­ро­дам, але да­з­ва­ля­ю­ць кож­на­му чы­та­чу ад­чу­ць са­бе аўта­рам, ма­ста­ком сло­ва, зна­ё­мя­ць люд­зей.

У 2012 год­зе на ста­рон­ках га­зе­ты стар­та­ваў пра­ект “Мы ра­зам — Бе­ла­русь!”, ас­ноў­ная ід­эя яко­га — асвят­ленне дзей­на­сці кож­на­га рэ­гіё­на, яго ін­фра­струк­ту­ры і са­цы­яль­на­куль­тур­на­га жыц­ця. У рам­ках пра­ек­та вы­ход­зя­ць спе­цы­я­лі­за­ва­ныя вы­пускі да пра­фесій­ных свят, га­лоў­ная мэта якіх — рас­ка­за­ць аб праб­ле­мах і перспектывах развіц­ця вя­дучых прад­пры­ем­стваў галі­ны. Ак­ра­мя та­го, руб­ры­ка “Як жы­вя­це, зем­ля­кі?” што­тыд­нё­ва ад­люстроў­вае са­мую ці­ка­вую пад­зею дня, асоб­на вы­лу­чае кож­ную воб­лас­ць краі­ны.

Руб­ры­ка “Хат­няя эн­цы­кла­пе­дыя”, якая змяш­чае па­ра­ды па да­ма­вод­ству, касме­та­ло­гіі, кулі­нар­ным на­ма­ган­ням, на­рад­зі­ла но­вую се­рыю кніг “Біб­ліят­эч­ка га­зе­ты “Звяз­да”, у пла­нах якой — вы­пуск тан­ных, але вель­мі каш­тоў­ных па зме­сту вы­дан­няў роз­ных на­прам­каў: ад пы­тан­няў ме­ды­цы­ны, кулі­на­рыі, хат­ніх па­рад да аст­ра­ло­гіі і гуль­няў для ма­лень­кіх.

На пра­ця­гу 95 га­доў “Звяз­да” ўва­х­од­зі­ць у да­мы ты­сяч люд­зей — не як гос­ця, а як доб­ры сяб­ра і да­рад­чык. Са­праў­ды род­ная газета на род­най мо­ве.

Кан­стан­цін АЛЕСЕЎ

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.