Марш­рут праз бе­ла­рус­кае сэр­ца

Gomelskaya Pravda - - ГОМЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ - Яні­на ШАПАВАЛ Фо­та аўта­ра

Чар­но­быль­скім шля­хам у 1986 год­зе прай­шло шмат бе­ла­ру­саў, мно­гія з іх не па­кі­нулі свае ха­ты, нех­та вяр­нуў­ся да іх праз га­ды, нех­та асеў на но­вым, больш бяс­печ­ным мес­цы і ма­ры­ць на­ве­да­ць род­ныя мяс­ці­ны. Прыклад­на та­кім чы­нам і па­бу­да­ва­на са­цы­яль­на-твор­чая пра­гра­ма “Чарнобыльскі шлях — да­ро­га жыц­ця”.

Што­год ар­ты­сты і гра­мад­скія дзе­ячы Бе­ла­русі на­пяр­э­дад­ні чар­но­быль­скай га­даві­ны на­вед­ва­ю­ць за­бруд­жа­ныя ра­ды­я­цы­яй ра­ё­ны Бе­ла­русі, так­са­ма су­сед­нія расій­скія і ўкраін­скія, лад­зя­ць кан­ц­эр­ты, да­ю­ць маг­чы­мас­ць рэалі­за­ва­ць твор­чыя здоль­на­сці дзе­цям і пад­лет­кам, якія на­рад­зілі­ся на гэтай зям­лі і кож­ны раз упэўні­ва­юц­ца, што рэ­гіё­ны разві­ва­юц­ца і пры­га­ж­э­ю­ць. Ар­гані­за­та­ры гэтай пра­гра­мы — Дэпар­та­мент па лікві­да­цыі на­ступ­стваў ка­та­стро­фы на Чар­но­быль­скай АЭС МНС, Мініст­эр­ства куль­ту­ры, Бе­ла­рус­кі фонд мі­ру і Бе­ла­рус­кі рэс­пуб­лі­кан­скі са­юз мо­лад­зі.

Па марш­ру­ту над­зеі, мі­ра і сяброўства ў гэтым год­зе пра­е­халі бе­ла­рус­кі дзяр­жаў­ны ан­самбль на­род­най му­зы­кі “Свя­та”, лаўр­эа­ты між­на­род­ных кон­кур­саў і фэс­таў Ге­надзь Сань­ко і Аляк­сандр Заў­га­род­ні, а так­са­ма гурт ByCity.

Кож­ны год кан­ц­эр­ты лад­зяц­ца ў но­вых на­се­ле­ных пунк­тах. У агра­га­рад­ку Барш­чоўка Доб­руш­ска­га ра­ё­на су­стра­калі ар­ты­стаў з непрых­а­ва­ным за­хап­лен­нем і гас­цін­на­сцю.

— Та­ко­га ўз­роў­ню ар­ты­сты вы­сту­пілі на сц­эне Барш­чоўска­га До­ма куль­ту­ры пер­шы раз, — рас­ка­заў на­чаль­нік аддзе­ла куль­ту­ры Доб­руш­ска­га рай­вы­кан­ка­ма Ры­гор Ко­зы­раў. — Спад­зя­ем­ся, што мы зноў су­стр­энем­ся ў кра­савіку на­ступ­на­га го­да.

Бе­ла­рус­кіх ар­ты­стаў упер­шы­ню су­стра­калі і ў ра­ён­ным цэн­тры Гард­зе­еўка Бран­с­кай воб­лас­ці. Тут так­са­ма ня­ча­ста бы­ва­ю­ць пра­фесій­ныя ар­ты­сты. Гле­да­чы з за­міла­ван­нем дзя­ка­валі бе­ла­ру­сам і не шка­да­валі да­ло­няў, а кіраўніцтва ра­ё­на ў гэты час ужо да­маў­ля­ла­ся з ма­стац­кі­мі кіраўні­ка­мі на­конт на­ступ­на­га вы­ступ­лен­ня.

А вось у го­рад­зе Вет­ка “Чарнобыльскі шлях — да­ро­га жыц­ця” бы­вае што­год. Су­стр­э­лі­ся гле­да­чы і ар­ты­сты як ста­рыя зна­ё­мыя. Тут ужо за­ха­п­ля­лі­ся та­лен­та­мі пра­фесія­на­лаў. За­ва­явалі іх сэр­цы сваі­мі вы­ступ­лен­ня­мі юныя саліст­кі вет­каўскіх твор­чых ка­лек­ты­ваў Алі­на Ка­ва­лё­ва, Міла­на Ур­ба­но­віч, Алі­на Га­лу­ста­ва і Са­фія Да­раш­ко­ва. Дар­эчы, яны пры­му­ць удзел у фі­наль­ным кан­ц­эр­це, які ад­буд­зец­ца ў Мін­ску. Та­кім чы­нам, пра­гра­ма ак­цыі з’яў­ля­ец­ца яш­чэ і вы­дат­най стар­та­вай пля­цоў­кай для юных твор­чых та­лен­таў.

У гэты ж дзень твор­чая ка­ман­да вы­сту­па­ла і ў па­сёл­ку га­рад­ско­га ты­пу Чы­рво­ная Га­ра Бран­с­кай воб­лас­ці. І тут твор­чыя ка­лек­ты­вы бе­ла­ру­саў не ў пер­шы раз. Ад­кры­ла кан­ц­эрт юная чы­рво­на­гор­ская саліст­ка Вік­то­рыя Ан­дру­шы­на пес­няй “Я жы­ву ў Расіі”. Яе так­са­ма за­прасілі на фі­наль­ны кан­ц­эрт у бе­ла­рус­кую сталі­цу. І, вя­до­ма, у які раз чы­рво­на­гор­цы прасілі твор­чую ка­ман­ду пры­язд­жа­ць да іх.

УДЗЕЛЬ­НІКІ НА­РОД­НА­ГА КА­ЛЕК­ТЫ­ВУ “СВЯ­ТА” НА ЧЫРВОНАГОРСКАЙ СЦ­ЭНЕ

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.