Га­вань на­стаўніцтва

Gomelskaya Pravda - - ОБЩЕСТВО - Та­ма­ра КРУЧЭНКА

За­ўт­ра ў на­вуч­эн­цаў Ло­еўска­га дзяр­жаў­на­га пе­да­га­гіч­на­га ка­ле­джа з’явіц­ца аб­ноўка. А калі да­клад­ней, невя­лікая, але зна­ка­вая дэталь упры­го­жы­ць вуч­эб­ную фор­му юна­коў і дзяў­чат. Гэта зя­лё­ны шоў­ка­вы шалі­чак — сво­е­а­саб­лі­вая ад­зна­ка, рас­пра­ца­ва­ная да 50-га­до­ва­га юбілею ка­ле­джа.

За паўве­ка гісторыі тут пад­рых­та­валі і вы­пус­цілі 5993 спе­цы­я­лістаў. Дар­эчы, ся­род ця­пе­раш­ніх 52 вы­клад­чы­каў 15 — вы­пуск­нікі ўста­но­вы, у тым ліку і ды­р­эк­тар Раі­са Каляда, якая скон­чы­ла та­га­час­нае педвучы­ліш­ча ў 1982 год­зе. По­тым яна вучы­ла­ся на гіста­рыч­ным фа­культ­эце ГДУ імя Ф. Ска­ры­ны. Раі­са Васільеўна па­чы­на­ла вы­клад­чы­кам, 8 га­доў бы­ла на­мес­ні­кам ды­р­эк­та­ра па вуч­эб­най ра­бо­це і ўжо пя­ць га­доў узна­чаль­вае ка­лек­тыў.

Пра­цу­ю­ць тут та­ле­навітыя пе­да­го­гі, якія даб­і­ва­юц­ца дзейс­ных вы­нікаў у пра­цы. Сяр­эд­ні бал пас­пя­хо­вас­ці — 7,8. Ра­бо­ты на­вуч­эн­цаў за­ня­лі ў 2012 год­зе пер­шае мес­ца на рэс­пуб­лі­кан­с­кай вы­ста­ве дэка­ра­ты­ў­на-прыклад­ной твор­час­ці. У ка­ле­джа пер­шае мес­ца ў воб­лас­ці па за­бес­пяч­эн­ні якас­ці аду­ка­цыі ся­род ССНУ. А яш­чэ ў ра­бят тр­эцяе мес­ца ў рэс­пуб­лі­кан­скіх спа­бор­ніцтвах па лет­нім мна­га­бор’і ся­род вы­твор­ча-тэхніч­ных вучы­ліш­чаў і сяр­эд­ніх спе­цы­яль­ных на­ву­чаль­ных уста­ноў. Ёс­ць шмат ін­шых пе­ра­мог.

Да­сяг­нен­ням у роз­ных на­кірун­ках спры­я­ю­ць вучэбна-ме­та­дыч­ная і мат­э­ры­яль­на-тэхніч­ная ба­зы. У ка­ле­джы тры інт­эрак­ты­ў­ныя дош­кі, дзве муль­ты­ме­дый­ныя ўста­ноўкі, су­час­ны камп’ютар­ны клас. А яш­чэ ў кож­ным ка­бі­не­це ёс­ць ме­ды­ят­экі, што да­з­ва­ляе рэалізоў­ва­ць у поў­най сту­пе­ні патра­ба­ван­ні аду­ка­цый­на­га стан­дар­ту па спе­цы­яль­на­сці “Па­чат­ко­вая аду­ка­цыя”. Ства­ра­ец­ца ка­бі­нет ін­фар­ма­цый­ных тэхна­ло­гій.

На­пяр­э­дад­ні юбілею ў ка­ле­джы шмат яр­кіх ме­ра­пры­ем­стваў: ад­кры­ла­ся фо­та­вы­ста­ва па ста­рон­ках гісторыі ўста­но­вы, прай­ш­ла ак­цыя “Яны ў на­шай па­мя­ці”, ад­бы­ва­юц­ца су­стр­эчы з вет­эра­на­мі пе­да­га­гіч­най пра­цы. І па даў­няй за­вяд­зён­цы пра­вед­зе­ны ве­ла­за­бег на ўз­бяр­эж­жа Дня­п­ра ў вёс­цы Кру­пей­кі, дзе ў ка­ст­рыч­ніку 1943 го­да ішло фар­сіра­ванне Дня­п­ра.

Ся­род на­вуч­эн­цаў шмат ад­мет­ных та­лен­таў, та­му прай­шлі кон­кур­сы эст­рад­най пес­ні, ры­т­міч­на­га тан­ца, чы­таль­нікаў аўтар­скіх тво­раў, пр­э­зен­та­цыя від­эа­ролікаў, пры­све­ча­ных род­на­му ка­ле­джу. На свя­та за­вітае шмат гас­цей.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.