Пра­цу­ю­ць год­на ў краі род­ным

Gomelskaya Pravda - - ПРЕСС-ЦЕНТР -

ЛОЕЎ. У на­ступ­ным год­зе агра­га­ра­док Малі­наўка ад­зна­чы­ць пер­шае 10-годдзе на­быц­ця та­ко­га ста­ту­су. За­раз тут 944 жы­ха­ры, 546 з іх — пра­ца­з­доль­на­га ўз­рос­ту, пры­чым 235 — мо­ладзь да 30 га­доў. Мно­гія пра­цу­ю­ць у мяс­цо­вым КСУП “Малі­наўка-Аг­ра”. Пра­цоў­ную сла­ву агра­га­рад­ку пры­но­ся­ць апе­ра­та­ры ма­шын­на­га да­ен­ня Тац­ця­на Ра­гож­нік, Але­на Дыр­ман, Іры­на Пазд­ня­ко­ва, Але­на Га­ла­ва, ме­хані­за­тар Улад­зі­мір Ма­ё­раў, вы­ха­ва­цель­ка дзі­ця­ча­га сад­ка Галі­на Гле­за­ва. За апош­нія 12 га­доў тут па­бу­да­ва­на звыш 40 но­вых да­моў, тр­эц­юю част­ку іх ат­ры­малі ма­ла­дыя сем’і.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.