У вя­нок па­мя­ці Вік­та­ра Дз­міт­ры­еві­ча Вя­тош­кі­на, поў­на­га ка­ва­ле­ра ор­д­эна Сла­вы, га­на­ро­ва­га гра­мад­зяні­на Го­ме­ля і воб­лас­ці

Gomelskaya Pravda - - ГОМЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ -

Стра­ці­ла гэт­ка­га сы­на Міль­ча — пры го­рад­зе вёс­ка, Шчы­ра за ўсіх га­ласі­ла, — Быў ён ад­ве­ку сын бо­скі. Йшоў да Бер­лі­на

з-пад Бран­ска, Біў мі­на­мёт­чык фа­шы­стаў, Муж­на­сцю, сілай ся­лян­скай, Усмеш­кай сва­ёю іскры­стай. Дні пе­ра­мож­на­га Мая Све­цяц­ца зор­ка­мі Сла­вы. За­раз унук іх тры­мае, Буд­зе ў жыц­ці ён не сла­бы. ...Лёг пад міль­чан­скія сос­ны Наш неза­бы­ў­ны Вя­тош­кін. Гэта­кі боль невы­нос­ны! Хай бы па­жыў шчэ,

хо­ць трош­кі...

Та­ма­ра КРУЧЭНКА Со­рвал­ся вдох

в гру­ди у ве­те­ра­на — Вой­ны сол­да­та, де­да и от­ца. В ком мно­го лет

го­ре­ла со­лью ра­на, По ком све­ря­ли

мы свои серд­ца. В огне бо­ев, от Го­ме­ля —

к рейхс­та­гу, Пуль, не бо­ясь,

вра­га пре­воз­мо­гал. Стал ка­ва­ле­ром Сла­вы

за от­ва­гу, Ведь с юных лет

путь лег­кий не искал. Гос­подь, как мог,

хра­нил его улыб­ку. Его любовь

и доб­ро­душ­ный взгляд. Он не ло­вил

в пру­де зла­тую рыбку, И лишь пло­дам тру­дов

сво­их был рад. А скром­ность,

про­яв­ляя в каж­дом сло­ве, Учил при­ме­ром Ро­ди­ну лю­бить Ве­ли­ким дол­гом,

му­же­ством сы­нов­ним… В ду­ше по­том­ков

па­мять бу­дет жить!

27 июня 2015 го­да

Ва­ле­рий ВЕТОШКИН

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.