За­гу­чалі га­ла­сы ма­ла­дых

На­пяр­э­дад­ні Дня мо­лад­зі вый­шаў з дру­ку дзя­вя­ты выпуск аль­ма­на­ха аб­лас­но­га аддзя­лен­ня гра­мад­ска­га аб’яд­нан­ня “Са­юз пісь­мен­нікаў Бе­ла­русі” “Літа­ра­тур­ная Го­мельш­чы­на”.

Gomelskaya Pravda - - КУЛЬТУРА, СПОРТ -

На гэты раз чы­та­чы тут прак­тыч­на не зной­ду­ць тво­раў чле­наў пісь­мен­ніц­кай ар­гані­за­цыі. Гэты ну­мар цал­кам ад­дад­зе­ны ма­ла­дым аўта­рам з Го­ме­ля і воб­лас­ці.

— Ра­зам з тым пад ад­ну во­клад­ку мы палічы­лі мэтазгод­ным змяс­ці­ць і тво­ры ма­ла­дых аўта­раў з Расіі і Украі­ны, — рас­па­вя­дае рэдактар вы­дан­ня, стар­шы­ня аб­лас­но­га аддзя­лен­ня Са­ю­за пісь­мен­нікаў

Но­вае вы­данне: “Літа­ра­тур­ная Го­мельш­чы­на. Твор­час­ць ма­ла­дых: сла­вян­скі вя­нок” Бе­ла­русі Улад­зі­мір Гаўры­ло­віч. — У но­вым збор­ніку да­волі моц­на гу­ча­ць га­ла­сы ма­ла­дых і з Мас­к­вы, Бран­ска, Крас­на­да­ра, Рыль­ска, Кур­ска, Су­маў, ін­шых рэ­гіё­наў. Ат­ры­маў­ся да­волі моц­ны збор­нік ма­ла­дой сла­вян­скай літа­ра­ту­ры. Пры­ем­на, што ён вы­ход­зі­ць на шы­ро­кія прас­то­ры ў Год мо­лад­зі ў Бе­ла­русі, Год літа­ра­ту­ры ў Расіі і, пе­ра­ка­на­ны, буд­зе яш­чэ ад­ным важ­кім унёс­кам у спра­ву збе­ра­ж­эн­ня ад­зін­ства сла­вян­скіх на­ро­даў.

На 230 ста­рон­ках аль­ма­на­ха ад­ной з важ­ных тэм гучы­ць 70годдзе Пе­ра­мо­гі са­вец­ка­га на­ро­да ў Вя­лі­кай Ай­чын­най вайне над фа­шы­сц­кай Гер­маніяй. Для мно­гіх го­мель­скіх літа­ра­та­раў­па­чат­коў­цаў, ма­ла­дых твор­цаў са сла­вян­скіх краін, тэма вай­ны і под­зві­гу Ча­ла­ве­ка — не нешта паў­сяд­зён­нае, ра­да­вое. З асаб­лі­вым хва­ля­ван­нем яны пі­шу­ць пра тое, што, маг­чы­ма, ім рас­каз­валі дзя­дулі, ба­булі — свед­кі вай­ны, іх ба­ць­кі.

А яш­чэ ў са­ве­це аддзя­лен­ня СПБ пе­ра­ка­на­ны: невя­лі­кае вы­данне злу­чае ў ад­зі­нае дум­кі, ду­шы ма­ла­дых твор­цаў Бе­ла­русі, Расіі і Украі­ны. Пр­э­зен­та­цыя вы­дан­ня ад­бы­ла­ся ў час фе­сты­ва­лю “Сла­вян­скае ад­зін­ства — 2015” у Ло­е­ве. Міка­лай ІГНАТОВІЧ

Фота аўта­ра

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.