Жы­ха­ры і гос­ці Ка­ма­ры­на ўра­чы­ста ад­зна­чы­лі 630-годдзе з дня за­сна­ван­ня па­сёл­ка над Дня­пром

Gomelskaya Pravda - - КУЛЬТУРА -

Гэты паўд­нё­вы на­се­ле­ны пункт Бе­ла­русі на мя­жы з Украі­най вя­до­мы з XIV ста­годдзя, калі стаў уласна­сцю кня­зёў Віш­ня­вец­кіх. З 1926-га па 1962 год быў ра­ён­ным цэн­трам. За­раз агра­га­ра­док і цэнтр сель­са­ве­та Бра­гін­ска­га ра­ё­на.

Пе­рад ува­х­о­дам у парк, дзе раз­гар­ну­ла­ся ас­ноў­нае дзей­ства, на ім­праві­за­ва­най мыт­ні да­ра­гіх гас­цей су­стра­калі хле­бам-сол­лю, віталі ўд­зель­нікі на­род­на­га ан­сам­бля на­род­най пес­ні “Ка­ма­рын­ская ве­ся­лу­ха”. Разд­зя­лі­ць свя­та з ка­ма­рын­ца­мі пры­ехалі стар­шы­ня Брагін- ска­га ра­ён­на­га вы­ка­наў­ча­га ка­міт­эта Аляк­сандр Кохан, стар­шы­ня ра­ён­на­га Са­ве­та дэпутатаў Міка­лай Ка­ва­лёк, стар­шы­ня Лель­чыц­ка­га ра­ён­на­га вы­ка­наў­ча­га ка­міт­эта Мі­хаіл Ка­мок.

Кіраўнік ра­ё­на ад усёй ду­шы павін­ша­ваў зем­ля­коў са свя­там. За­раз Ка­ма­рын — су­час­ны і гас­цін­ны па­сё­лак, дзе­ля яго ро­сквіту і даб­ра­бы­ту людзі прыклалі ня­ма­ла на­ма­ган­няў. Ме­навіта ад­сюль 23 ве­рас­ня 1943 го­да па­ча­ло­ся вы­зва­ленне бе­ла­рус­кай зям­лі ад ня­мец­ка-фа­шы­сц­кіх за­хопнікаў.

За шмат­га­до­вую і до­бра­сум­лен­ную пра­цу, аса­бі­сты ўклад у са­цы­яль­на-эка­на­міч­нае развіц­цё Ка­ма­ры­на леп­шыя пра­ца­ўнікі ад­зна­ча­ны пад­зяч­ны­мі пісь­ма­мі і па­да­рун­ка­мі.

Ці­ка­вай і раз­на­стай­най бы­ла куль­тур­ная пра­гра­ма. Па­ра­да­валі на­род­ны ка­лек­тыў з Лель­чыц “Ла­го­да”, удзель­нікі ма­стац­кай са­мад­зей­на­сці з Убо­рак Ло­еўска­га ра­ё­на, па­пу­ляр­ныя на Бра­гінш­чыне “Га­ла­сы дуб­ро­вы”, “Ка­ма­рын­ская ве­ся­лу­ха”, салі­сты Ар­тур Джу­ла­кян, Ра­ман Цес­ля­нок, Вя­часлаў Гарш­коў. Кан­ц­эрт плаў­на пе­рай­шоў у тэатралі­за­ва­нае прад­стаў­ленне “Ку­паль­скія агні” з ка­ра­го­да­мі, по­шу­кам па­па­ра­ці-квет­кі.

Ра­ён­нае спа­жы­вец­кае та­ва­ры­ства раз­гар­ну­ла некаль­кі ганд­лё­вых па­л­а­так, свае та­ва­ры пра­па­на­валі ін­ды­ві­ду­аль­ныя прад­п­ры­маль­нікі. Для юных гра­мад­зян быў раз­гор­ну­ты цэ­лы гуль­ня­вы га­ра­док, ар­гані­за­ва­на спарт­лан­дыя. Спа­бор­ні­чалі і да­ро­слыя. У пад­няц­ці гі­ры не бы­ло роў­ных Сяр­гею Літо­шан­ку з Ка­ма­рын­ска­га ляс­га­са — ён зра­біў гэта 100 разоў.

Ніна СІНІЛАВА Фота Воль­гі ПАЛЯШЧУК

Дзе­цям бы­ло ве­се­ла

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.