Спе­цы­я­лі­сты мя­ня­ю­ць пра­фесіі

Gomelskaya Pravda - - ПРЕСС-ЦЕНТР -

БУ­ДА-КАШАЛЁВА. Бра­ты Яў­ген і Аляк­сандр Тка­чо­вы пра­цу­ю­ць ін­жы­не­ра­мі ў сель­гас­прад­пры­ем­стве “Губічы”, а на час жні­ва ста­но­вяц­ца кам­бай­не­ра­мі. І не толь­кі яны. За­раз хлеб на кам­бай­нах убі­ра­ю­ць ме­ханік Ра­ман Мячы­каў, элек­трык Улад­зі­мір Бе­ля­нок, ін­шыя спе­цы­я­лі­сты гас­па­дар­кі. Па сло­вах стар­шы­ні ка­апе­ра­ты­ва Мі­хаі­ла Ры­біка, гэтыя кам­бай­не­ры, як і во­пыт­ныя стар­эй­шыя ме­хані­за­та­ры Улад­зі­мір Іва­навіч Дзе­г­цяр­эн­ка і Улад­зі­мір Міка­ла­евіч Гу­цаў, даб­і­ва­юц­ца вы­со­кіх на­ма­ло­таў, асаб­лі­ва на ўчаст­ках, дзе зба­жы­на дае да 45 цэнт­не­раў зер­ня з гек­та­ра.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.