Сло­ва маё, будзь свя­тым, як Ай­чы­на

Gomelskaya Pravda - - ОБЩЕСТВО -

Дні бе­ла­рус­ка­га пісь­мен­ства рас­па­чы­на­юц­ца сён­ня ў Шчучыне на Гро­дзен­шчыне. 22-е па ліку свя­та буд­зе як і за­ў­сё­ды яр­кім і за­па­мі­наль­ным.

Сён­ня ў го­рад­зе ад­чы­ніц­ца пас­ля ка­піталь­на­га ра­мон­ту цэн­траль­ная ра­ён­ная біб­ліят­эка імя Цёт­кі. З удзе­лам ай­чын­ных і за­меж­ных пісь­мен­нікаў ад­буд­зец­ца круг­лы стол “Су­гуч­ча: літа­ра­тур­ны пра­ц­эс і ін­фар­ма­цый­нае гра­мад­ства”. Пройдзе наву­ко­ва-прак­тыч­ная кан­фер­эн­цыя “Шчучынскія чы­тан­ні — 2015”, а так­са­ма кон­курс чы­таль­нікаў. Пер­шы дзень фе­сты­ва­лю за­вер­шыц­ца спек­так­лем Рэс­пуб­лі­кан­ска­га тэат­ра бе­ла­рус­кай дра­ма­тур­гіі.

Заўтраш­ні дзень рас­пач­нец- ца па­сад­кай са­ду маліт­вы ка­ля хра­ма Свя­то­га Мі­хаі­ла ар­хан­ге­ла, хр­эс­ным хо­дам да хра­ма Бо­га­яў­лен­ня і літур­гіяй у хра­ме. Ад­ной з га­лоў­ных пад­зей свя­та стане ўруч­энне I На­цы­я­наль­най літа­ра­тур­най пр­эміі, ула­даль­ні­ка­мі якой ста­ну­ць 7 пісь­мен­нікаў. На плош­чы Сва­бо­ды ад­буд­зец­ца фе­сты­валь кні­гі і пр­э­сы, мож­на буд­зе азна­ё­міц­ца з экс­пазі­цы­яй пла­ка­таў-пе­ра­мож­цаў між­на- род­на­га кон­кур­су пат­ры­я­тыч­на­га плаката мо­лад­зі краін СНД “Нам да­ра­гі мір”.

70-годдзю Вя­лі­кай Пе­ра­мо­гі са­вец­ка­га на­ро­да над фа­шыз­мам пры­свя­ча­ец­ца кніж­ная вы­ста­ва “Па­мя­ць аб вайне нам кні­га па­кі­дае”, на якой мож­на буд­зе ўба­чы­ць унікаль­ныя вы­дан­ні пе­ры­я­ду Вя­лі­кай Ай­чын­най з фон­даў На­цы­я­наль­най біб­ліят­экі Бе­ла­русі.

У пра­гра­ме свя­та так­са­ма пе­ра­со­вач­ныя вы­ста­вы дзяр­жаў­ных літа­ра­тур­ных му­зе­яў Я. Ку­па­лы і Я. Ко­ла­са, вы­ста­вач­ны пра­ект да 160-годдзя з дня смер­ці Ада­ма Міц­кеві­ча, а так­са­ма пры­све­ча­ны жыц­цю і твор­час­ці Улад­зі­мі­ра Ка­рат­кеві­ча.

Заўтра ў свя­це возь­му­ць удзел прад­стаўнікі Го­мельш­чы­ны.

Т. ВІКТАРАВА

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.