У ле­са­во­даў — свой гімн

Gomelskaya Pravda - - ГОМЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ - Сяр­гей КРЫВІЧОЎ

Сё­лет­няе пра­фесій­нае свя­та ра­бот­нікі ляс­ной гас­па­дар­кі Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь су­стра­ка­ю­ць з улас­ным гім­нам. Якраз на­пяр­э­дад­ні бы­лі пад­вед­зе­ны вы­нікі галі­но­ва­га кон­кур­су, удзел у якім пры­ня­лі ка­ля 30 пра­ек­таў. Пры­ем­на, што ў якас­ці афі­цый­на­га за­цвер­джа­ны гімн, тэкст яко­га на­пі­саў наш зям­ляк, га­на­ро­вы гра­мад­зянін Бу­да-Ка­ша­лёўска­га ра­ё­на, па­эт Ана­толь Зэкаў (му­зы­ку ўва­собіў кам­пазітар, заслу­жа­ны ар­тыст краі­ны Ле­анід Шур­ман). Дар­эчы, у свой час Ана­толь Зэкаў узна­чаль­ваў галі­но­вую “Бе­ла­рус­кую ляс­ную га­зе­ту” і ме­навіта та­ды ім быў на­пі­са­ны яш­чэ ад­зін гімн — для Бу­да-Ка­ша­лёўска­га аг­рар­на-тэхніч­на­га ка­ле­джа.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.