Да на­ро­да блі­ж­эй

Gomelskaya Pravda - - ГОМЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ -

У Жы­ткавіц­кім ра­ёне з ня­даў­ня­га ча­су ат­ры­ма­ла пра­піску но­вая фор­ма ўза­е­мад­зе­ян­ня ўла­ды з на­сель­ніцтвам — жы­вы ды­я­лог. У вы­зна­ча­ны дзень, за­гад­зя апа­вяс­ціў­шы люд­зей, кіраўніцтва рэ­гіё­на ар­гані­зуе ў пэў­ным Са­ве­це вы­яз­ны пры­ём гра­мад­зян. Та­кія су­стр­эчы ў сель­скай мяс­цо­вас­ці да­з­ва­ля­ю­ць кож­на­му ча­ла­ве­ку агучы­ць сваю праб­ле­му, каб су­мес­ны­мі на­ма­ган­ня­мі знай­с­ці вый­с­це з той ці ін­шай сіту­а­цыі. Так­са­ма ды­я­лог спры­яе ад­кры­тас­ці ўла­ды і ўста­наў­лен­ню кан­так­та з мяс­цо­вы­мі жы­ха­ра­мі. Усе зва­ро­ты, што пас­ту­па­ю­ць пад­час су­стр­эч, аба­вяз­ко­ва аналі­зу­юц­ца, па іх пры­ма­юц­ца ўпраў­лен­чыя ра­ш­эн­ні.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.