Жыц­цё­выя плы­ні Ша­мя­кі­на

Gomelskaya Pravda - - ГОД КУЛЬТУРЫ - Та­ма­ра КРУЧЭНКА Фо­та аўта­ра

У кра­яз­наўчым аддзе­ле аб­лас­ной універ­саль­най біб­ліят­экі ад­кры­ла­ся му­зей­ная экс­пазі­цыя “Жыц­цё­выя плы­ні Ша­мя­кі­на”, дзе прад­стаў­ле­ны кні­гі, ру­ка­пі­сы, аса­бі­стыя рэчы на­род­на­га пісь­мен­ніка Бе­ла­русі Іва­на Ша­мя­кі­на.

Зга­д­ва­ю­чы жыц­цё­вы і твор­чы шлях зем­ля­ка, пісь­мен­нікі, наву­коў­цы, су­пра­цоўнікі біб­ліят­экі пад­кр­эс­лі­валі гу­манізм, ча­ла­веч­на­сць, даб­ры­ню кніг Іва­на Пятро­ві­ча, пазіты­ў­ны по­гляд пісь­мен­ніка на рэаль­на­сць, у якой жыў і пра­ца­ваў. “На­шы зем­ля­кі, пісь­мен­нікі- класікі, далі ўсім нам урок, як лю­бі­ць усё род­нае, ша­на­ва­ць тра­ды­цыі, за­хоў­ва­ць ба­ць­коўскую мо­ву”, — пад­кр­эс­ліў стар­шы­ня аб­лас­но­га аддзя­лен­ня Са­ю­за пісь­мен­нікаў Бе­ла­русі Улад­зі­мір Гаўры­ло­віч.

Пля­мен­нік Іва­на Ша­мя­кі­на га­мяль­чанін Мі­хаіл Калінін шчы­ра рас­па­вя­даў пра свае ван­дроўкі ў Мінск, да сла­ву­та­га сва­я­ка, з якіх за­ў­сё­ды пры­возіў кні­гі з аўто­гра­фа­мі. У да­ру­нак біб­ліят­э­цы гос­ць пе­ра­даў ад­ну з іх — “Зеніт” ды­р­эк­та­ру “Ленін­кі” Ма­рыне Ра­фе­е­вай, шчы­ра пад­зя­ка­ваў ка­лек­ты­ву за ство­ра­ную экс­пазі­цыю. Від­эа­фільм на экране ўзнавіў ма­на­ло­гі Іва­на Ша­мя­кі­на пра твор­чыя за­ду­мы, пра іх ажыц­цяў­ленне. Здо­ра­ва, што ў га­лоў­най біб­ліят­э­цы воб­лас­ці ёс­ць ас­но­ва і рэаль­на­га, і вір­ту­аль­на­га літа­ра­тур­на­га му­зея — год­на прад­стаў­ле­ны тры на­род­ныя пісь­мен­нікі, тры сла­ву­тыя Іва­ны Го­мель­скай зям­лі: Ме­леж, Ша­мя­кін, На­ву­мен­ка. На­пе­рад­зе, як рас­ка­за­лі су­пра­цоўнікі кра­яз­наў­ча­га аддзе­ла, фар­міра­ванне экс­пазі­цый дра­ма­тур­га Ан­др­эя Ма­ка­ён­ка, пра­за­іка Ба­ры­са Са­чан­кі.

У ад­крыц­ці экс­пазі­цыі бралі ўд­зел біб­ліят­эка­ры і кіраўнікі біб­ліят­эк, удзель­нікі аб­лас­но­га се­мі­на­ра, студ­эн­ты.

Кні­га Іва­на Ша­мя­кі­на, вы­дад­зе­ная да­лё­ка ад род­най зям­лі

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.