Нам Бо­гам дад­зе­на Рад­зі­ма

Gomelskaya Pravda - - ГОД КУЛЬТУРЫ - Вік­тар ФЯСЬКОЎ

95- годдзю з дня на­ра­дж­эн­ня на­род­ных пісь­мен­нікаў Бе­ла­русі, на­шых сла­ву­тых зем­ля­коў Іва­на Ша­мя­кі­на і Іва­на Ме­ле­жа пры­свя­чаў­ся сё­лет­ні тыд­зень бе­ла­рус­кай мо­вы і літа­ра­ту­ры, а так­са­ма гісто­рыі Бе­ла­русі ў Яро­мін­с­кай шко­ле Го­мель­ска­га ра­ё­на. За­пом­ніц­ца ён школь­ні­кам літа­ра­тур­на- му­зыч­най кам­пазі­цы­яй “Мне Бо­гам дад­зе­на Рад­зі­ма”, вік­та­ры­на­мі і вус­ны­мі ча­со­пі­са­мі, пры­све­ча­ны­мі на­род­ным пісь­мен­ні­кам Бе­ла­русі.

Вя­лікую ці­ка­вас­ць у ра­бят вы­кліка­ла вы­ста­ва “Мая літа­ра­тур­ная спад­чы­на — вам, га­мяль­чане”, пад­рых­та­ва­ная школь­ным біб­ліят­эка­рам Воль­гай Парт­ной з кніг Іва­на Ша­мя­кі­на. Вуч­ням стар­эй­шых кла­саў быў пра­па­на­ва­ны прагляд кі­на­філь­маў “Вазь­му твой боль” па­вод­ле ад­най­мен­на­га ра­ма­на Ша­мя­кі­на і ме­ле­жаўска­га “Люд­зі на ба­ло­це”. Пра­вед­зе­на і гіста­рыч­ная вік­та­ры­на “Ша­ну­ем свае на­цы­я­наль­ныя ка­рані”.

Літа­ра­тур­на- му­зыч­ная ве­ча­ры­на “Зям­ля ба­ць­коў, зям­ля ма­ёй над­зеі!”, пры­све­ча­ная свет­лай па­мя­ці на­ша­га сла­ву­та­га зем- ля­ка па­эта Ана­то­ля Гра­чані­ка­ва, лаўр­эа­та Дзяр­жаў­най пр­эміі Бе­ла­русі, ар­гані­за­ва­на з удзе­лам на­род­на­га ама­тар­ска­га ка­лек­ты­ву Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь “Арт- ка­фэ” на Іры­нін­с­кай” у Го­мелі. Ра­зам з ім да нас за­віталі па­эт­э­сы Лід­зія Возі­са­ва з Мін­ска, Ма­ры­на Сляўко з Ма­гілё­ва, чле­ны Між­на­род­на­га са­ю­за пісь­мен­нікаў і май­строў ма­стацтваў Дзміт­рый Нілаў, Але­на Каст­эн­ка, Сяр­гей Ста­ры­каў. Лід­зія Возі­са­ва пр­э­зен­та­ва­ла шко­ле свае па­этыч­ныя збор­нікі і пазна­ё­мі­ла з улас­ны­мі пе­рак­ла­да­мі на рус­кую мо­ву тво­раў Ана­то­ля Гра­чані­ка­ва.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.