Ад­зін дзень

на прад­пры­ем­стве “Ка­мінт­эрн”

Gomelskaya Pravda - - ФОТАРЭПАРТАЖ -

Лі­дар у вы­твор­час­ці муж­чын­скіх класіч­ных кас­цю­маў у Бе­ла­русі — ад­кры­тае ак­цы­я­нер­нае та­ва­ры­ства “Ка­мінт­эрн” — ад­ліч­вае больш за 95 га­доў пас­пя­хо­вай дзей­на­сці. У апош­ні час тут на ры­нак вы­вед­зе­на ка­лек­цыя муж­чын­скіх кас­цю­маў ма­лад­зёж­на­га на­прам­ку і лінія муж­чын­скіх класіч­ных кас­цю­маў пр­эміум- кла­са.

Галоўны са­кр­эт па­пу­ляр­на­сці пра­дук­цыі — вы­со­кая якас­ць, памно­жа­ная на доб­рыя тра­ды­цыі. А калі яш­чэ па­даб­раў­ся друж­ны пра­фесій­ны ка­лек­тыў — по­спех га­ран­та­ва­ны. Юлія ПАДДУБІЦКАЯ

Фо­та аўта­ра

Над­зея Зуб­р­эй, апе­ра­тар швей­на­га аб­ста­ля­ван­ня рас­крой­на­га цэ­ха

Беларуская якас­ць і еўра­пей­скі шык

Галі­на Сма­лавік, мар­ке­то­лаг ад­зе­ла мар­ке­тын­гу і ганд­лю

Але­на Васі­лен­ка, апе­ра­тар швей­на­га аб­ста­ля­ван­ня цэ­ха № 1

Прад­пры­ем­ства “Ка­мінт­эрн” — лі­дар у вы­твор­час­ці муж­чын­скіх класіч­ных кас­цю­маў

Ге­не­раль­ны ды­р­эк­тар прад­пры­ем­ства

Пётр Афон­чан­ка ўп­эў­не­ны: за кас­цю­ма­мі ААТ “Ка­мінт­эрн” бу­дучы­ня

Ка­цяры­на Куз­ня­цо­ва, апе­ра­тар швей­на­га аб­ста­ля­ван­ня

ўчаст­ка ма­лых се­рый

Не ад­зі­най пра­цай жы­ве ка­лек­тыў. Біб­ліят­экар Ан­тані­на Руд­ніц­кая

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.