Калі нешта ат­ры­ма­ла­ся, ад­праў­ля­еш­ся ў па­лёт

Мастац­кі кіраўнік На­цы­я­наль­на­га ака­д­эміч­на­га на­род­на­га хо­ру імя Ціто­ві­ча Мі­хаіл Дры­неўскі пе­рад кан­ц­эр­там у Го­мелі “рас­шы­фра­ваў” дзе­ся­ць слоў, лё­са­вы­зна­чаль­ных для яго твор­час­ці.

Gomelskaya Pravda - - ЗА КУЛИСАМИ -

Му­зы­ка і за­хап­ленне

— Ад­зін з пер­шых цё­п­лых успа­мі­наў звя­за­ны з Па­ла­цам куль­ту­ры чы­гу­нач­нікаў. У 1959 год­зе, калі яш­чэ вучы­ў­ся на пер­шым кур­се Го­мель­ска­га му­зыч­на­га вучы­ліш­ча, вы­пад­ко­ва апы­нуў­ся на вы­ступ­лен­ні мас­коўска­га хо­ру Са­ка­ло­ва. І калі ён за­спя­ваў, ад за­хап­лен­ня аж­но слё­зы вы­сту­пілі.

Та­лент і ам­бі­цыі

— Люд­зі ў на­шым ка­лек­ты­ве та­ле­навітыя і ве­да­ю­ць са­бе ца­ну. Ёс­ць пра­ца­вітыя і якія вель­мі лёг­ка ўклю­ча­юц­ца ў ма­стацтва і да­ся­га­ю­ць вя­лікіх вяр­шынь. Дар­эчы, ва­ша зям­ляч­ка з Бу­да-Ка­ша­лёўска­га ра­ё­на Ва­лян­ці­на Кры­ло­віч у мі­ну­лым год­зе ат­ры­ма­ла званне на­род­най ар­тыст­кі. Пры­чым не за­кан­ч­ва­ла му­зыч­ных універ­сіт­этаў, яна са­ма­ро­дак з непаўтор­ным го­ла­сам. І да ўся­го гэ­та­га вель­мі вы­но­с­лі­вая: на­ват не ве­дае, што та­кое хва­ро­ба.

Аўт­эн­ты­ка і ві­до­віш­ча

— Мы аўт­эн­ты­кі мно­га не да­ём — люд­зям патр­эб­ны ві­до­віш­чы. З са­ма­га па­чат­ку я ха­цеў, каб хор спя­ваў ака­п­эль­на. Ва ўсім све­це та­кое вы­ка­нанне — най­вы­ш­эй­шы піла­таж для хо­ру. Га­на­ру­ся, што мы ма­ем у рэпер­ту­а­ры цар­коў­ную му­зы­ку. У бы­лым Са­ю­зе толь­кі два на­род­ных ка­лек­ты­ва бралі­ся за яе, у тым ліку і мы. І з гэты­мі пес­ня­мі пе­ра­ма­галі ў між­на­род­ных кон­кур­сах.

Сі­лы і ра­дас­ць

— Сі­лы іду­ць з дзя­цін­ства, па­лес­кай за­кал­кі. А яш­чэ ад ажыц­цяў­лен­ня та­го, што ты за­ду­маў зра­бі­ць, і калі гэта ат­ры­ма­ла­ся, ад­чу­ва­еш ся­бе па-ін­ша­му. І энер­гія бяр­эц­ца, і па­лёт, і хо­чац­ца да­лей нешта ства­ра­ць. Ду­ша пе­ра­паў­ня­ец­ца ра­дас­цю, вось, на­прыклад, калі апра­цоўку ўда­лую зробіш, той жа “Шу­меў ка­мыш”. З гэтай пес­ні нам уда­ло­ся зра­бі­ць, як ка­жу­ць, па­эму ка­хан­ня.

Ды­с­цып­лі­на і цяр­плі­вас­ць

— Я люб­лю дыс­цып­лі­ну. А каб спраў­ляц­ца, тр­э­ба яш­чэ і цяр­плі­вас­ць ме­ць. Але гэта не адра­зу мо­жа ат­ры­мац­ца, не за ад­зін год. Бы­вае, што ча­ла­век асту­піў­ся, але тр­э­ба пра­ца­ва­ць і да­па­ма­га­ць, та­му што ча­сам з та­кіх вы­рас­та­ю­ць год­ныя спе­ва­кі, му­зы­кан­ты, тан­цо­ры.

Больш за со­рак га­доў наш зям­ляк Мі­хаіл Дры­неўскі ўзна­чаль­вае зна­ка­міты ка­лек­тыў

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.