Да­рож­ка­мі Іва­на Кір­чу­ка

Gomelskaya Pravda - - ПО ПОВОДУ -

У філія­ле Вет­каўска­га му­зея ста­ра­абрад­ніцтва і бе­ла­рус­кіх тра­ды­цый імя Ф. Р. Шк­ля­ра­ва ў Го­мелі пройдзе аўтар­ская пра­гра­ма Іва­на Кір­чу­ка “Да­рож­ка мая…”, ство­ра­ная па мат­э­ры­я­лах бе­ла­рус­ка­га фальк­ло­ру. Гэта сінт­эз ду­хоў­най і мат­э­ры­яль­най, аб­ра­да­вай і ма­гіч­най, му­зыч­най і пе­сен­най спад­чы­ны бе­ла­рус­кай куль­ту­ры, на­за­па­ша­най за 30 год твор­чай дзей­на­сці. Упер­шы­ню ў му­зеі аўтар звер­нец­ца і да­ня­се пер­ша­род­ны, чы­сты, са­праўд­ны фальк­лор, яго ба­гац­це і муд­рас­ць. Ім­праві­за­цый­на пра­гу­ча­ць ка­ля 20 бе­ла­рус­кіх на­род­ных пе­сень. Вы ўба­чы­це струн­ныя, удар­ныя і ду­ха­выя ін­стру­мен­ты: бе­ла­рус­кія смык і лі­ру, сібір­скія гу­слі і ме­таліч­ныя пла­с­ці­ны, ча­ны з Ты­бе­та і Не­па­ла, раз­на­стай­ныя дуд­кі, жа­лей­кі, ака­ры­ны, ма­лад­зе­чан­скі кас­цёль­ны звон, на­ват про­стыя ка­мяні і ка­пыт­кі коз. Кан­ц­эрт ад­буд­зец­ца 14 студ­зе­ня.

Пят­ро ЦАЛКА

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.