Эт­на­хат­ка ад прад­зе­даў

Gomelskaya Pravda - - ПРЕСС-ЦЕНТР -

КАЛІНКАВІЧЫ. На­пры­кан­цы 2016 го­да ў вёс­цы Каз­ло­вічы ад­кры­ў­ся му­зей бе­ла­рус­кай куль­ту­ры. Эт­на­хат­ка — так на­звалі му­зей — раз­мяс­ціла­ся ў адра­ман­та­ва­най пу­сту­ю­чай ха­це, у якой некалі жы­ла ўд­зель­ні­ца Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны, пар­ты­зан­ская су­вяз­ная Тац­ця­на Зе­ля­нок. З ра­мон­там да­па­ма­глі ўла­ды, бу­даўні­чая бры­га­да мяс­цо­вай гас­па­дар­кі і са­мі вяс­коў­цы. Яны так­са­ма пры­неслі ў но­вы му­зей нека­то­рыя экс­па­на­ты. Боль­шас­ць з іх шмат га­доў збіра­ла біб­ліят­экар Та­ма­ра Мань­ко — яна, дар­эчы, і з’яў­ля­ец­ца іні­цы­я­та­рам ствар­эн­ня му­зея. Тут пла­ну­ю­ць пра­вод­зі­ць не толь­кі экс­кур­сіі, але і свя­ты ў на­цы­я­наль­ных тра­ды­цы­ях.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.