ПРЫКАЗКІ

Gomelskaya Pravda - - НАРОДНЫЯ АБРАДЫ -

Каляд­кі — доб­рыя Свят­кі: на­еў­ся, на­піў­ся, ды й па­валіў­ся На­дыш­лі Каляд­кі, блі­ны ды алад­кі Прый­шлі Каляд­кі — гас­па­да­рам па­рад­кі На Каля­ды ўночы траш­чы­ць, а ўд­зень плюш­чы­ць. Хры­сто­ва Ра­д­ж­энне люд­зям

на збаў­ленне. Люд­зі, пры­бя­гай­це,

Хры­ста пры­вітай­це. Зда­ро­вы бы­вай­це,

нам Каля­ду дай­це. Зда­ро­вы свят­куй­це, дай­це,

не шка­дуй­це. У кан­цы каля­доўш­чы­кі жа­далі гас­па­да­рам: Будзь, Ва­ша, зда­ро­вы, Як ры­жык ба­ро­вы. Май­це тор­бу гро­шай, Жы­ві­це ў рас­ко­шы, Збож­жа поў­ны кле­ці, Па­ва­гу ў све­це, Уся­го да­волі, А бя­ды — ніколі! Каля­доўш­чы­кі ішлі да­лей, ні­вод­на­га два­ра не мі­на­ю­чы, са свя­там усіх віта­ю­чы.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.