З над­зей­ных сяброў

Gomelskaya Pravda - - ЛІТАРАТУРНАЯ ГАСЦЁЎНЯ - Та­ма­ра КУПРЭВІЧ

Па­мят­най пад­зе­яй для пісь­мен­нікаў Го­мельш­чы­ны стаў удзел у чар­го­вым з’езд­зе твор­ча­га са­ю­за. Яр­кім мо­ман­там бы­ло вы­ступ­ленне на­ша­га зем­ля­ка па­эта Міко­лы Мят­ліц­ка­га. Ён пад­зя­ліў­ся раз­ва­га­мі пра прызна­ч­энне пісь­мен­ніц­кай пра­цы, пра тое, з які­мі патра­ба­ван­ня­мі да ся­бе твор­ца паві­нен за­ся­ва­ць на бе­лым ар­ку­шы па­пе­ры сло­вы, каб яны ад­гук­нулі­ся ў сэр­цах чы­та­чоў даб­ры­нёй, мілас­эр­на­сцю, усім леп­шым у ча­ла­ве­ку. Мят­ліц­кі на­га­даў сло­вы Аляк­сандра Сал­жані­цы­на пра тое, што са­ма­вы­яў­ленне не ёс­ць літа­ра­ту­ра, і пра гэта тр­э­ба добра па­мя­та­ць і ста­лым, і юным.

Мно­гім па­мят­ны пры­езд па­эта ў Гомель у жніўні 2011 го­да ра­зам з Над­звы­чай­ным і Паў­на­моц­ным пас­лом Ка­зах­ста­на. Міко­ла Мят­ліц­кі та­ды прад­стаў­ляў у біб­ліят­э­цы імя Гер­ц­эна збор­нік вы­бра­ных вер­шаў класіка ка­зах­скай літа­ра­ту­ры, асвет­ніка, гу­мані­ста Абая Ку­нан­ба­е­ва “Ст­эпа­вы прас­тор” ва ўлас­ных пе­рак­ла­дах. Па­эт прызнаў­ся, што “ак­са­кал” азна­чае “бе­ла­ба­ро­ды”, і ка­му як не яму ра­бі­ць гэту спра­ву. Па­мя­та­ец­ца і на­цы­я­наль­ны ка­зах­скі ша­пан і га­лаў­ны ўбор зя­лё­на­га ко­ле­ру, які ўручы­лі на­ша­му па­эту.

Дык вось на з’езд­зе гэтая гісто­рыя ме­ла пра­цяг і зноў за­свед­чы­ла: у Ка­зах­стане па­мя­та­ю­ць і цэня­ць на­ша­га па­эта-зем­ля­ка не толь­кі як пе­рак­лад­чы­ка Абая. Лю­боў Шаш­ко­ва, за­гад­чы­ца аддзе­ла па­эзіі і куль­ту­ры літа­ра­тур­на-ма­стац­ка­га ча­со­пі­са “Про­стор”, які вы­ход­зі­ць у Ал­ма­а­ты, зноў апра­ну­ла на Міка­лая Мі­хай­лаві­ча ша­пан, ця­пер ужо бар­до­ва­га ко­ле­ру, пад апладысмен­ты дэле­га­таў з’ез­да. Мно­гія по­тым пра­г­нулі сфа­та­гра­фа­вац­ца ра­зам з па­этам. Па­ду­ма­ла­ся: Мят­ліц­кі сён­ня і з’яў­ля­ец­ца ад­ным са стар­эй­шын ай­чын­най па­эзіі, на­шым ак­са­ка­лам. Так тры­ма­ць, Міко­ла!

А ма­розік зу­ха­ва­ты ўсё шчы­пае за бок ха­ты...

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.