Да­рож­нікі тры­ма­ю­ць мар­ку

Gomelskaya Pravda - - ГЛАВНОЕ -

БУДА-КАШАЛЁВА. Па вы­ні­ках мі­ну­ла­га го­да ДРБУ-184 “Го­мель­а­бл­дар­бу­да” ў ліку леп­шых прад­пры­ем­стваў ра­ё­на. Вы­ка­на­ны за­дан­ні па ас­ноў­ных вы­твор­ча-эка­на­міч­ных па­каз­чы­ках, а па сяр­эд­няй вы­пра­цоў­цы на ад­на­го ра­бот­ніка знач­на пе­ра­вы­ка­на­ны. Па сло­вах ды­р­эк­та­ра ДРБУ Аляк­сандра Куд­зель­кі, упраў­ленне зна­ход­зі­ць ра­бо­ту і ле­там, і зі­мой, і за ме­жа­мі ра­ё­на. За­раз некаль­кі бры­гад пра­цуе ў Го­мелі. Да­рож­нікі пас­та­ян­на аказ­ва­ю­ць пас­лу­гі на­сель­ніцтву, у тым ліку і па рэалі­за­цыі бу­даўнічых мат­э­ры­я­лаў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.