Наш Іван Пятро­віч

96 га­доў та­му на­зад на Го­мельш­чыне ў ся­лян­скай сям’і на­рад­зіў­ся Іван Ша­мя­кін.

Gomelskaya Pravda - - НИКТО НЕ ЗАБЫТ - Та­ма­ра КРУЧЭНКА

Дзя­цін­ства пісь­мен­ніка звя­за­на з Доб­руш­скім і Го­мель­скім ра­ё­на­мі. А 1936 — 1940 га­ды ў час ву­чо­бы ў Го­мелі, у тэхні­ку­ме бу­даўнічых мат­э­ры­я­лаў, бу­дучы класік на­цы­я­наль­най літа­ра­ту­ры дэ­бю­та­ваў у літаб’яд­нан­ні пры “Го­мель­скай праўд­зе”. І па­чы­наў з вер­шаў.

Уд­зель­нік Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны, Іван Ша­мя­кін ад­люстроў­ваў пе­ра­жы­тую на­ро­дам тра­ге­дыю, пра­пус­ціў­шы яе праз улас­нае сэр­ца. Яго ге­роі — з на­ро­да, яго сю­ж­эты за­ч­эрп­ну­ты з рэаль­на­га жыц­ця.

Два пас­ля­ва­ен­ных га­ды Іван Пятро­віч на­стаўні­чаў у вёс­цы Пра­ко­паўка Го­мель­ска­га ра­ё­на, а ў 1946-м пас­ту­піў на за­воч­нае аддзя­ленне Го­мель­ска­га пе­да­га­гіч­на­га ін­сты­ту­та імя Чка­ла­ва. Ён ніколі не па­ры­ваў су­вя­зяў з ма­лой рад­зі­май. Лю­біў пра­ца­ва­ць на да­чы ў Це­ру­се. Заўж­ды ці­кавіў­ся твор­час­цю пісь­мен­нікаў-зем­ля­коў, па-добра­му ра­біў за­ў­ва­гі па­чы­на­ю­чым.

Архіў “Го­мель­скай праў­ды”, якая сё­ле­та ад­зна­чае сваё 100-годдзе, утрым­лі­вае ба­га­та пуб­ліка­цый, звя­за­ных з імем бу­ду­ча­га на­род­на­га пісь­мен­ніка Бе­ла­русі. Ці­ка­ва, на­прыклад, у ну­ма­ры за 4 ве­рас­ня 1949 го­да пра­чы­та­ць ін­фар­ма­цыю “Пісь­мен­нік Іван Ша­мя­кін у Го­мелі”. У ёй па­ве­дам­ля­ец­ца: “У ад­ным з апош­ніх па­сяд­ж­эн­няў літа­ра­тур­на­га аб’яд­нан­ня пры рэ­дак­цыі га­зе­ты “Го­мель­ская праў­да” пры­няў удзел член праў­лен­ня Са­ю­за са­вец­кіх пісь­мен­нікаў БССР, бы­лы вы­ха­ва­нец Го­мель­ска­га літаб’яд­нан­ня, ма­ла­ды бе­ла­рус­кі пра­за­ік Іван Ша­мя­кін. Пісь­мен­нік Іван Ша­мя­кін вы­сту­піў пе­рад чле­на­мі літаб’яд­нан­ня з да­кла­дам на тэму “Вы­нікі II з’ез­да пісь­мен­нікаў Бе­ла­русі і за­да­чы літаб’яд­нан­ня”.

Іван Пятро­віч не па­ры­ваў су­вя­зяў з “Го­мель­скай праў­дай” і на­да­лей. Мно­гія ста­рон­кі апа­вя­дан­няў, ра­ма­наў, апо­вес­цей вы­носіў на суд зем­ля­коў са ста­ро­нак аб­лас­ной га­зе­ты.

Ге­рой Са­цы­я­лі­стыч­най Пра­цы, ака­д­эмік На­цы­я­наль­най ака­д­эміі навук Бе­ла­русі, дэпу­тат Вяр­хоў­на­га Са­ве­та СССР Ша­мя­кін ад­ным з пер­шых дзяр­жаў­ных дзе­я­чаў пры­ехаў у па­цяр­пе­лыя ад Чар­но­быль­скай катастрофы ра­ё­ны, каб пад­т­ры­ма­ць зем­ля­коў у той ня­про­сты час. Уба­ча­нае, пе­ра­жы­тае ста­ла ас­но­вай яго ра­ма­на “Злая зор­ка”, апо­вес­ці “Па­леская ма­дон­на”. А коль­кі роз­ду­маў вы­клікалі ў чы­та­чоў яго збор­нікі апо­вес­цей “Дра­ма”, “Пад­зенне”, “Са­танін­скі тур”, “По­шукі пры­тул­ку”, дзён­ні­ка­выя за­пі­сы апош­ніх га­доў, у якіх пісь­мен­нік за­ста­ец­ца вер­ным сва­ёй са­май га­лоў­най тэме: по­шу­ку ча­ла­ве­ча­га ў ча­ла­ве­ку.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.