Ба­ры­чаўская спад­чы­на

Gomelskaya Pravda - - МОЗАИКА - Алесь ЛІСІЦКІ

У вёс­цы Ба­ры­чаў Пет­ры­каўска­га ра­ё­на ўся­го некаль­кі жы­ха­роў. Бы­лая настаўні­ца Еў­да­кія Ку­ры­лен­ка, вяс­ко­вы ста­рас­та, пазна­ё­мі­ла мяне з гісто­ры­яй селіш­ча, якой ма­глі б па­зай­зд­рос­ці­ць на­ват мно­гія боль­шыя па па­ме­ру вё­скі, пры­чым не толь­кі на ма­зыр­скім Па­лес­сі.

Ст­ры­еч­ны брат му­жа Еў­да­кіі Клі­маў­ны — Ар­сень Рэ­вут — за­ці­кавіў­ся сваім ра­да­во­дам і знай­шоў да­вед­ку ў ад­ным з мін­скіх ар­хі­ваў. У ёй па­ве­дам­ля­ец­ца: “Зем­лі, на якіх раз­меш­ча­на вёс­ка Ба­ры­чаў, зна­ход­зілі­ся ў ва­ло­дан­ні гра­фаў Хад­кеві­чаў (так зва­ны Пет­ры­каўскі ключ, або Пет­ры­каўс­кае граф­ства), ува­х­од­зілі ў ма­ён­так Ба­бунічы. Гэта бы­ло на­се­ле­нае ўрочыш­ча Ба­ры­чаў.

У Чар­но­бы­лі 1 лю­та­га 1825 го­да ад­бы­ў­ся экс­ды­ві­зар­скі суд над ва­ло­дан­ня­мі Аляк­сандра Хад­кеві­ча. За даў­гі ра­зам з ін­шы­мі ў ма­ёнт­ку ат­ры­малі ўз­мяш­ч­энне Мош­ке Аб­ра­мавіч Шра­ба і Ерых­ман. Ім выд­зе­ле­ны тры два­ры і зя­мель­ны ўчастак.

Па куп­чай гэтыя ўчаст­кі і пры­гон­ныя ся­ляне на­бы­ты па­нам Мар­ці­нам Баг­да­но­ві­чам, а за­тым пе­рай­шлі па спад­чыне да яго сы­на, што пра­жы­ваў у Ма­зы­ры, — Аляк­сандра Мар­ты­наві­ча Баг­да­но­ві­ча. У 1848 год­зе яны па спад­чыне пе­ра­дад­зе­ны ў ва­ло­данне до­чак Мар­ці­на Баг­да­но­ві­ча — Эміліі, Зу­за­ны і Ан­тані­ны.

У 1857 — 1858 га­дах част­ку гэтых зем­ляў на­бы­лі без­зя­мель­ныя і ма­ла­зя­мель­ныя два­ране Ма­зыр­ска­га і Слуц­ка­га па­ве­таў па куп­чай, учы­не­най у 1861 год­зе ў Ма­зыр­скім па­вя­то­вым суд­зе. Яны па­ся­лілі­ся на гэтай зям­лі і ўтва­ры­лі вёс­ку па ра­ней­шай на­зве ўрочыш­ча — Ба­ры­чаў. У 1863 год­зе ў гэтай вёс­цы бы­ло 10 ад­на­двор­цаў. У да­лей­шым у да­ку­мен­тах та­го ча­су яна на­зы­ва­ла­ся ху­та­рам або за­сцен­кам...”

Па сло­вах Еў­да­кіі Ку­ры­лен­ка, некалі з дзе­ся­ці на­стаўнікаў Ба­буніц­кай ся­мі­год­кі ся­мё­ра жы­лі ў Ба­ры­ча­ве. Уся­го ж роз­ныя пед­уста­но­вы скон­чы­лі звыш трох дзя­сят­каў ад­на­вяс­коў­цаў. Гэтая вёс­ка бы­ла са­праўд­най куз­няй на­стаўніц­кіх кад­раў у ра­ёне.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.