На­граж­де­ния

Gomelskaya Pravda - - РЕПОРТЕР -

По­чет­ной гра­мо­той обл­ис­пол­ко­ма на­граж­де­ны:

за мно­го­лет­ний доб­ро­со­вест­ный труд в до­рож­ной от­рас­ли, ак­тив­ное уча­стие в об­ще­ствен­ной жиз­ни КРАВЧЕНКО Ва­дим Ми­хай­ло­вич — пен­си­о­нер;

за мно­го­лет­ний доб­ро­со­вест­ный труд в от­рас­ли тор­гов­ли и об­ще­ствен­но­го пи­та­ния, вы­со­кий про­фес­си­о­на­лизм и ак­тив­ное уча­стие в об­ще­ствен­ной жиз­ни ШЕВЦОВА Лю­бовь Пет­ров­на — за­ве­ду­ю­щий про­из­вод­ством ГУО “Сред­няя шко­ла № 17 г. Го­ме­ля” КУП “Го­мель­ский го­род­ской ком­би­нат школь­но­го пи­та­ния”.

По­чет­ной гра­мо­той об­ласт­но­го Со­ве­та де­пу­та­тов на­граж­де­на:

за боль­шой лич­ный вклад в нрав­ствен­ное вос­пи­та­ние под­рас­та­ю­ще­го по­ко­ле­ния и ак­тив­ное уча­стие в об­ще­ствен­ной жиз­ни Ре­чиц­ко­го рай­о­на ЛИТВИНОВА Та­ма­ра Ива­нов­на — пен­си­о­нер.

** * За шмат­га­до­вую плён­ную пра­цу, вы­со­кае пра­фесій­нае май­ст­эр­ства, да­сяг­ненне вы­со­кіх вы­твор­чых па­каз­чы­каў у пра­мыс­ло­вас­ці, знач­ны аса­бі­сты ўклад у рэалі­за­цыю дзяр­жаў­най паліты­кі ў галіне са­цы­яль­най аба­ро­ны на­сель­ніцтва Ука­зам Пр­эзід­эн­та Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь узна­га­род­жа­ны: ме­да­лём “За пра­цоў­ныя за­слу­гі” ГЛАВАЦКІ Юрый Улад­зі­міравіч — ге­не­раль­ны ды­р­эк­тар ААТ “Го­мель­ская мэб­ле­вая фаб­ры­ка “Пра­гр­эс”; МЯДЗВЕДЗЕЎ Сяр­гей Эду­ар­давіч — ста­ноч­нік др­э­ва­апра­цоўчых стан­коў ААТ “Го­мель­ская мэб­ле­вая фаб­ры­ка “Пра­гр­эс”; РАКАЎЧУК Дз­міт­рый Мі­хай­лавіч — ды­р­эк­тар ААТ “Бе­ла­рус­ка­бель”, г. Ма­зыр; САВІЦКІ Пётр Міка­ла­евіч — стар­шы­ня ка­міт­эта па пра­цы, за­ня­тас­ці і са­цы­яль­най аба­роне аб­л­вы­кан­ка­ма; ШАБУЛДАЕВА Іры­на Ана­то­льеў­на — ма­ляр упраў­лен­ня аддзе­лач­ных і ген­падрад­ных ра­бот ААТ “Го­мель­скі до­ма­бу­даўнічы кам­бі­нат”; ЮЗВЯК Сяр­гей Ба­ры­савіч — на­мес­нік ге­не­раль­на­га ды­р­эк­та­ра па мат­э­ры­яль­на-тэхніч­ным за­бес­пяч­эн­ні і транс­пар­це — на­чаль­нік аддзе­ла мат­э­ры­яль­на-тэхніч­на­га за­бес­пяч­эн­ня ААТ “Го­мель­ская мэб­ле­вая фаб­ры­ка “Пра­гр­эс”.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.