Сму­та, жу­да па­се­я­на чор­най бя­дой...

Пр­э­зен­та­цыя кні­гі “Пес­ні па­кі­ну­тых вё­сак”, пры­све­ча­най эт­на­куль­тур­ным тра­ды­цы­ям шэра­гу ра­ё­наў Го­мельш­чы­ны, якія па­цяр­пе­лі пас­ля чар­но­быль­скай ка­та­стро­фы, ад­бы­ла­ся ў Мін­ску.

Gomelskaya Pravda - - НА ТЕМУ ДНЯ -

Больш за 300 ад­зі­нак мат­э­ры­яль­ных пом­нікаў, са­бра­ных пад­час экс­пе­ды­цый наву­коў­цаў на Го­мельш­чы­ну, прад­стаў­ле­на ў вы­дан­ні, якое пад­рых­та­ва­на су­мес­на з Цэн­трам дасле­да­ван­няў бе­ла­рус­кай куль­ту­ры, мо­вы і літа­ра­ту­ры На­цы­я­наль­най ака­д­эміі навук Бе­ла­русі. Укла­даль­нікі — док­тар філа­ла­гіч­ных навук Тац­ця­на Ва­лод­зі­на і канды­дат філа­ла­гіч­ных навук На­тал­ля Ма­зу­ры­на. Вы­данне вый­ш­ла ў свет пад агуль­най рэ­дак­цы­яй док­та­ра гіста­рыч­ных навук, док­та­ра ар­хіт­эк­ту­ры, пра­фе­са­ра, ака­д­эміка Аляк­сандра Ла­ко­т­кі.

Пе­сен­ная спад­чы­на за­пі­са­на і са­бра­на ў роз­ныя ча­сы за­доў­га да чар­но­быль­скай ка­та­стро­фы ў вёс­ках Бра­гін­ска­га, Ель­ска­га, На­раў­лян­ска­га, Хой­ніц­ка­га ра­ё­наў, вёс­ках, якія ця­пер не іс­ну­ю­ць.

У пр­э­зен­та­цыі бралі ўд­зел прад­стаўнікі Мініст­эр­ства ін­фар­ма­цыі Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь, На­цы­я­наль­на­га схо­ду Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь, На­цы­я­наль­най ака­д­эміі навук Бе­ла­русі. Ад­зна­ча­ла­ся, што гэта вы­данне — каш­тоў­ней­шы мат­э­ры­ял для гісто­ры­каў, мо­ва­з­наў­цаў, эт­но­гра­фаў, пра­фесій­ных і са­мад­зей­ных ма­стац­кіх ка­лек­ты­ваў і, без­умоў­на, для пе­ра­ся­лен­цаў з па­цяр­пе­лых ра­ё­наў, рас­кі­да­ных во­ляй лё­су па ўсёй Бе­ла­русі.

Збор­нік з’яў­ля­ец­ца пе­ра­мож­цам На­цы­я­наль­на­га кон­кур­су “Мастацтва кні­гі — 2017” у на­мі­на­цыі “За ўклад у заха­ванне ду­хоў­най спад­чы­ны”.

На­га­да­ем некаль­кі пе­сень, за­пі­са­ных ад на­шых зем­ля­коў: Дзя­куй бо­гу, вяс­на прый­ш­ла, Ска­ці­на ў по­ле пай­ш­ла: Ка­роўка — ка­ля дуб­роўкі, А конікі — ка­ля ме­жач­кі, А гу­сач­кі — ка­ля лу­жач­кі, А свінач­кі — ка­ля ні­вач­кі. Дзя­куй бо­гу, вяс­на прый­ш­ла, Люд­зям ра­дас­ць і ра­бо­цей­ку

пры­няс­ла: Балі­ць га­лоўка ў гас­падынь­кі, Як там у лу­зе ска­цін­кі, Як зя­мель­ку хут­ч­эй за­ара­ць. А ў дзеўкі га­лоўка не балі­ць, Бо з мі­лён­кам да ночы стаі­ць. Дзя­куй бо­гу, вяс­на прый­ш­ла. За­пі­са­на ў вёс­цы Ся­лец

Бра­гін­ска­га ра­ё­на ад Ка­цяры­ны Ко­цур. Да ка­ва­ла зя­зю­леч­ка, Да ў са­ду на па­мос­це. Э-эй, ка­ва­ла зя­зю­леч­ка ў са­ду

на па­мос­це. Пры­ехалі да дзе­вач­кі Тры ка­за­кі ў гос­ці. Э-эй, пры­ехалі да дзе­вач­кі Тры ка­за­кі ў гос­ці. За­пі­са­на пра­фе­са­рам Галі­най Бар­та­ш­э­віч у 1981 год­зе ў вёс­цы Ра­шаў Хой­ніц­ка­га ра­ё­на ад Се­ра­фі­мы Які­мен­ка. А ў на­ша­га па­на Двор га­ра­жо­ны. Свя­ты ве­чар! Двор га­ра­жо­ны Да ўсё ро­жа­мі... За­пі­са­на ў вёс­цы Млы­нок Ель­ска­га ра­ё­на ад Ул­ля­ны Яраш. За­ру­ча­еш мяне, мам­ко, за­ру­ча­еш, Ой, ча­му ж ты су­се­до­чак не пы­та­еш: Ці доб­рая та свя­к­ру­ха, ці лі­хая, Ці ўга­д­жу я той свя­кру­се, ма­ла­дая... За­пі­саў Іван Крук у вёс­цы Дзёр­навічы На­раў­лян­ска­га ра­ё­на. Па­д­рых­та­ва­ла Т. ВІКТАРАВА

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.