Ма­д­эр­ні­за­цыя для ма­лад­ня­ку

Gomelskaya Pravda - - НАСУЩНОЕ -

БУ­ДА-КАШАЛЁВА. У філія­ле “Ма­ро­за­вічы-Аг­ра” Го­мель­ска­га хі­міч­на­га за­во­да пас­та­ян­на вяд­зец­ца ра­бо­та па рэ­кан­струк­цыі і ра­мон­ту жы­вё­ла­га­доўчых па­мяш­кан­няў. Ня­даў­на на ма­лоч­на­та­вар­най фер­ме ў вёс­цы Па­па­рат­нае ка­піталь­на рэ­кан­стру­я­ва­ны тры та­кія па­мяш­кан­ні па вы­рош­ч­ван­ню ма­лад­ня­ку буй­ной ра­га­тай жы­вё­лы на ўз­наў­ленне дой­на­га стат­ка. Як па­ве­да­міў ды­р­эк­тар філія­ла Улад­зі­мір Маслаў, у блі­ж­эй­шай пер­спек­ты­ве рэ­кан­струк­цыя двух ка­роўнікаў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.