Зар­пла­ту вы­да­ю­ць… ка­ро­вы

Gomelskaya Pravda - - РЕПОРТЕР -

КАРМА. З па­чат­кам вы­ка­ры­стан­ня зя­лё­ных кар­моў для дой­на­га стат­ка ў КСУП “Саў­гас “Кар­мян­скі” прык­мет­на па­вя­ліч­ва­ец­ца і вы­твор­час­ць пра­дук­цыі жы­вё­ла­га­доўлі. За­раз за дзень ад ка­ро­вы тут ат­рым­лі­ва­ю­ць больш як 17 кілагра­маў ма­ла­ка. Штод­зён­на яго рэалі­зу­ец­ца дзяр­жа­ве звыш за 16 тон, што больш, чым у ад­па­вед­ныя дні ле­тась. Як па­ве­дам­ляе ды­р­эк­тар саў­га­са Яў­ген Ва­раб’ёў, вы­ру­ча­ных гро­шай ха­пае на вы­пла­ту за­ра­бот­най пла­ты, якая ў сяр­эд­нім пе­ра­вы­шае 500 руб­лёў і мае тэн­д­эн­цыю ро­сту.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.