Апош­няе ле­та дзя­цін­ства

Gomelskaya Pravda - - РЕПОРТЕР -

ЖЫТКАВІЧЫ. На га­лоў­най плош­чы го­ра­да вы­пуск­нікоў 12 школ ра­ё­на ўра­чы­ста пра­вя­лі ў да­ро­слае жыц­цё. Стар­шы­ня рай­вы­кан­ка­ма Дз­міт­рый Гай­кевіч уручыў ад­зі­нац­ца­ціклас­ні­кам за­ла­тыя ме­далі. Сё­ле­та свае ве­ды па­дцверд­зілі 23 вуч­ні — рэкорд­ная коль­кас­ць за апош­нія га­ды. Пры­чым 13 узна­га­род ат­ры­малі на­вуч­эн­цы га­лоў­най куз­ні вы­дат­нікаў — гім­на­зіі імя А. Лі­хо­ты. За ак­ты­ў­ную гра­мад­скую ра­бо­ту, по­спе­хі ў твор­час­ці і спор­це так­са­ма ад­зна­чы­лі ка­ля трох дзя­сят­каў вы­пуск­нікоў ра­ё­на.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.