І ў рэс­пуб­лі­цы ў ліку леп­шых

Gomelskaya Pravda - - ГОМЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ -

У апе­ра­ты­ў­най звод­цы Бу­да-Ка­ша­лёўска­га ра­ё­на па вы­твор­час­ці ма­ла­ка ка­му­наль­нае сель­ска­га­спа­дар­чае ўнітар­нае прад­пры­ем­ства “Губічы” тры­ва­ла зай­мае пер­шае мес­ца, ха­ця некалі і бы­ло ад­ста­ю­чым.

А за­раз сяр­эд­ні на­дой ма­ла­ка ад ка­ро­вы тут пе­ра­вы­шае 21 кілаграм, што больш, чым бы­ло ў ад­па­вед­ныя дні ле­тась. Асоб­ныя апе­ра­та­ры ма­шын­на­га да­ен­ня ка­роў на­дой­ва­ю­ць яш­чэ больш. Дар­эчы, па вы­ні­ках мі­ну­ла­га го­да ра­бот­нікі ферм сель­гас­прад­пры­ем­ства зай­ма­ю­ць не толь­кі лід­зіру­ю­чыя мес­цы на Го­мельш­чыне, а і зна­ход­зяц­ца ў ліку леп­шых у рэс­пуб­лі­цы. Па на­до­ях ма­ла­ка ад ка­ро­вы яны ўва­х­од­зя­ць у пер­шую сот­ню гас­па­да­рак рэс­пуб­лікі. У Губі­чах на­дой ад ка­ро­вы ле­тась склаў 6908 кілагра­маў ма­ла­ка. Сё­ле­та тут ма­ю­ць на­мер знач­на пе­раўзыс­ці і ся­міты­сяч­ны ру­беж.

Ды­р­эк­тар КСУП Мі­хаіл Ры­бік за­зна­чае, што маг­чы­мас­ці для гэ­та­га ёс­ць. У гас­па­дар­цы пра­цу­ю­ць во­пыт­ныя квалі­фі­ка­ва­ныя жы­вё­ла­во­ды, пас­та­ян­на ўдас­ка­наль­ва­ец­ца ар­гані­за­цыя іх ра­бо­ты. Увод­зяц­ца но­выя су­час­ныя тэхна­ло­гіі карм­лен­ня і ўт­ры­ман­ня дой­на­га стат­ка, які пас­та­ян­на аб­наў­ля­ец­ца за ко­шт вы­со­ка­пра­дук­ты­ў­ных пер­ша­цё­лак сва­ёй га­доўлі. Важ­на ад­зна­чы­ць і той факт, што на фер­мах ство­ра­ны на­леж­ныя ўмо­вы для ра­бо­ты, бы­ту і ад­па­чын­ку люд­зей. Пас­та­ян­на пад­вод­зяц­ца вы­нікі спа­бор­ніцтва жы­вё­ла­во­даў. Пе­ра­давікі за­ахвоч­ва­юц­ца ма­раль­на і мат­э­ры­яль­на. С. ДАРОЖНЫ

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.