Вар­та­выя ле­су

Gomelskaya Pravda - - ГОМЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ -

На ба­зе Луні­нец­ка­га, Ста­робін­ска­га і Жы­ткавіц­ка­га ляс­га­саў прай­ш­ла вы­яз­ная ка­ле­гія Мініст­эр­ства ляс­ной гас­па­дар­кі Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь. Жы­ткавіц­кія ле­са­во­ды пры­малі ка­лег з Бр­эсц­ка­га і Ма­гілёўска­га рэ­гіё­наў. Пер­шы на­мес­нік мініст­ра Аляк­сандр Кулік ра­зам з удзель­ні­ка­мі на­ра­ды азна­ё­міў­ся са ста­нам спраў па на­вяд­зен­ню па­рад­ку на тэ­ры­то­рыі Люд­зя­невіц­ка­га, Ленін­ска­га, Бе­раз­нян­ска­га і Мілевіц­ка­га ляс­ніцтваў. Гос­ці на­ве­далі ство­ра­ныя на іх­ніх участ­ках дэн­д­ра­рыі. У цэ­лым жыт­каў­чане ат­ры­малі ста­ноў­чую ац­эн­ку дзей­на­сці, іх ка­ле­гі мно­гае ўзя­лі на ўз­бра­енне. На пле­нар­ным па­сяд­ж­эн­ні ўд­зель­нікі ка­ле­гіі аб­мер­ка­валі пы­тан­ні ахо­вы ляс­но­га фон­ду ад шкод­ных на­ся­ко­мых і за­хво­рван­няў, небяс­печ­ных фак­та­раў на­ва­коль­на­га ася­роддзя і ар­гані­за­цыі ра­ды­я­цый­на­га кан­тро­лю на аб’ек­тах ляс­ной гас­па­дар­кі. Так­са­ма раз­мо­ва іш­ла аб вы­ка­нан­ні пра­г­ноз­ных па­каз­чы­каў са­цы­яль­на­э­ка­на­міч­на­га развіц­ця галі­ны за пя­ць ме­ся­цаў гэ­та­га го­да. Свят­ла­на ШАКАЛЯН

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.