Шк­ло­ва­ры на п’ед­эс­та­ле

Gomelskaya Pravda - - ГЛАВНОЕ -

ГО­МЕЛЬ. На ба­зе бух­ты ка­піта­наў прад­пры­ем­ства “Ком­плекс-парт­нёр” пра­вед­зе­ны ту­ры­стыч­ны злёт ся­род пра­цоў­ных ка­лек­ты­ваў прад­пры­ем­стваў, ар­гані­за­цый і ўста­ноў Чы­гу­нач­на­га ра­ё­на. Пе­ра­мож­цай прызна­на друж­ная ка­ман­да ад­кры­та­га ак­цы­я­нер­на­га та­ва­ры­ства “Го­мельшк­ло”. Як па­ве­да­мі­ла на­мес­нік ге­не­раль­на­га ды­р­эк­та­ра прад­пры­ем­ства па ід­эа­ло­гіі і пер­са­на­лу Лід­зія Ма­ро­за­ва, нека­то­рыя шк­ло­ва­ры да ўся­го за­ня­лі пры­за­выя мес­цы ў некаль­кіх на­мі­на­цы­ях.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.