Ле­та з до­брай кні­гай

Gomelskaya Pravda - - КАЛЕИДОСКОП -

1 чэрве­ня на ба­зе Мін­ска­га га­рад­ско­га аду­ка­цый­на-аз­да­раў­лен­ча­га цэн­тра “Ли­дер” ура­чы­ста стар­та­ва­ла рэс­пуб­лі­кан­ская акцыя “Ле­та з до­брай кні­гай!”. Зас­на­валь­нікі — мініст­эр­ст­вы ін­фар­ма­цыі, аду­ка­цыі, Бе­ла­рус­кі са­юз жан­чын, Са­юз пісь­мен­нікаў Бе­ла­русі.

У рам­ках ак­цыі ў аб­лас­ной універ­саль­най біб­ліят­э­цы імя Лені­на ў Го­мелі 22 чэрве­ня прай­ш­ла тэатралі­за­ва­ная пас­та­ноўка па кні­зе “Жы­вая па­мя­ць ма­ёй сям’і”. У кні­гар­нях Го­мельш­чы­ны за­пла­на­ва­ны су­стр­эчы з пісь­мен­ні­ка­мі-зем­ля­ка­мі. Пе­ра­соў­ныя вы­ста­вы вы­да­вецтваў ар­гані­зу­ю­ць у біб­ліят­э­ках Ак­цябр­ска­га, Светла­гор­ска, Жлобі­на. У Ра­га­чоўс­кай цэн­траль­най ра­ён­най біб­ліят­э­цы пройдзе про­ма-акцыя “Чы­тай­це бе­ла­рус­кае!”. Пад­вяд­зенне вы­нікаў пла­ну­ец­ца 2 ве­рас­ня — на Дзень бе­ла­рус­ка­га пісь­мен­ства ў По­лац­ку. Т. ВІКТАРАВА

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.