Дзяр­жаў­ны гімн Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь

Gomelskaya Pravda - - ГЛАВНОЕ -

Му­зы­ка Н. Са­ка­лоўска­га Сло­вы М. Клім­ко­ві­ча, У. Карыз­ны Мы, бе­ла­ру­сы — мір­ныя люд­зі, Сэр­цам ад­да­ныя род­най зям­лі, Шчы­ра сяб­ру­ем, сі­лы гар­ту­ем Мы ў пра­ца­вітай, воль­най сям’і. Пры­пеў: Слаў­ся, зям­лі на­шай свет­лае імя, Слаў­ся, на­ро­даў брат­эр­скі са­юз! На­ша лю­бі­мая ма­ці-Рад­зі­ма, Веч­на жы­ві і квіт­ней, Бе­ла­русь! Ра­зам з бра­та­мі муж­на вя­ка­мі Мы ба­ранілі род­ны па­рог, У бітвах за во­лю, бітвах за до­лю Свой здаб­ы­валі сцяг пе­ра­мог! Пры­пеў Друж­ба на­ро­даў — сі­ла на­ро­даў — Наш за­па­вет­ны, со­неч­ны шлях. Гор­да ж узві­ся ў яс­ныя вы­сі, Сцяг пе­ра­мож­ны — ра­дас­ці сцяг! Пры­пеў

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.