У Та­ган­рог для расій­с­кай чы­гун­кі

Gomelskaya Pravda - - ГЛАС НАРОДА - С. ДАРОЖНЫ

Ад­кры­тае ак­цы­я­нер­нае та­ва­ры­ства “Го­мель­скі лі­цей­ны за­вод “Цэн­траліт” у гэтым паў­годдзі вяд­зе ак­ты­ў­ную ад­груз­ку літых сто­ек і пліт у Та­ган­рог для прад­пры­ем­ства “ТэхБуд”. Гэта пра­дук­цыя прызна­ча­на ў якас­ці кам­плек­ту­ю­чых для вы­ра­баў па за­ка­зу расій­с­кай чы­гун­кі, якія вы­пус­ка­юц­ца на та­ган­рог­скім прад­пры­ем­стве. Ажыц­цёў­ле­на ўжо некаль­кі пас­та­вак. Дар­эчы, з гэтым рэ­гіё­нам го­мель­скія лі­цейш­чы­кі ак­ты­ў­на су­пра­цоўні­ча­ю­ць і па ін­шых на­прам­ках.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.