Кол­лек­ция,

или Как я с кро­та­ми по­дру­жил­ся

Gomelskaya Pravda - - СУББОТНЯЯ ПОЧТА -

“Один мой зна­ко­мый со­би­ра­ет са­мо­ва­ры, дру­гой — поч­то­вые мар­ки. А вот у ма­сте­ра це­ха по фор­ми­ро­ва­нию пас­са­жир­ских по­ез­дов Го­мель­ско­го ва­гон­но­го участ­ка Ген­на­дия Гай­ко­ва своя сла­бость — под­ста­кан­ни­ки. Его кол­лек­ция со­сто­ит из бо­лее сот­ни эк­зем­пля­ров. По сю­же­там, от­штам­по­ван­ным на ме­тал­ли­че­ских бо­ках под­ста­кан­ни­ков, мож­но изу­чать ис­то­рию же­лез­ных до­рог, важ­ные со­бы­тия по­ли­ти­че­ской и куль­тур­ной жиз­ни. За­пуск кос­ми­че­ско­го ко­раб­ля в кос­мос, зда­ние МГУ, пи­тер­ские раз­вод­ные мо­сты, бе­рег озе­ра Бай­кал — всем этим мож­но по­лю­бо­вать­ся в кол­лек­ции Ген­на­дия Гай­ко­ва. Есть и ска­зоч­ные сю­же­ты, свя­зан­ные с фольк­ло­ром. За­мыс­ло­ва­тые узо­ры из алю­ми­ния, ла­ту­ни и нержа­ве­ю­щей ста­ли, мель­хи­о­ра и се­реб­ра. Есть в кол­лек­ции и уни­каль­ные эк­зем­пля­ры. Один из та­ких — под­ста­кан­ник, вы­пу­щен­ный еще при ца­ре Ни­ко­лае II”. Еле­на Рудь, го­мель­чан­ка.

“В по­след­ние го­ды за­му­чи­ли кро­ты на да­че. Раз­ве­лось их очень мно­го. По­сле до­ждя идешь по ого­ро­ду и про­ва­ли­ва­ешь­ся по ко­ле­но: столь­ко мно­го сде­ла­но хо­дов под зем­лей. Бо­рол­ся я с ни­ми раз­ны­ми спо­со­ба­ми, но бес­по­лез­но. Ни­че­го не по­мо­га­ет! При­шлось изу­чить это­го зве­ря и сми­рить­ся, так как, кро­ме неудобств, он при­но­сит ого­ро­ду и поль­зу. Де­ло в том, что крот по­еда­ет слиз­ней и мед­ве­док, а так­же их яй­ца, раз­ных жу­ков. Под­вер­нут­ся зем­ле­рой­ка, по­лев­ка, яще­ри­ца или да­же га­дю­ка — то­же съест, не про­мах­нет­ся. Сам не один раз был та­ким сви­де­те­лем. А вот за­бре­дет на ого­род дру­гой крот — дра­ка до смер­ти, по­том по­бе­ди­тель со­жрет по­вер­жен­но­го. Жаб крот не тро­га­ет. И рас­ти­тель­ную пи­щу не ест, хо­тя дли­тель­но­го го­ло­да не пе­ре­но­сит. От­то­го и зи­мой не спит, все бе­га­ет, сле­дит, не по­па­дет­ся ли ему кто в ста­рых хо­дах. Вот я и ре­шил не во­е­вать с ним, а за­клю­чить пе­ре­ми­рие: пусть поль­зу­ет­ся мо­ей тер­ри­то­ри­ей и ис­треб­ля­ет на ней вре­ди­те­лей са­да и ого­ро­да”. Вла­ди­мир За­ле­пин, член са­до­во­го то­ва­ри­ще­ства “Лу­го­вое”, Доб­руш­ский рай­он.

“Хо­чу вы­ра­зить бла­го­дар­ность вра­чам по­ли­кли­ни­ки № 10 го­ро­да Го­ме­ля. Так сло­жи­лись об­сто­я­тель­ства, что не об­ра­ща­лась сю­да дав­но. И бы­ла при­ят­но удив­ле­на, что се­го­дня мож­но за­пи­сать­ся на при­ем к вра­чу по ин­тер­не­ту, а в ре­ги­стра­ту­ре быст­ро на­шли мою кар­точ­ку. Да­же не при­шлось дол­го си­деть под две­рью участ­ко­во­го те­ра­пев­та (хо­тя рань­ше, несмот­ря на ука­зан­ное вре­мя, до­ми­ни­ро­ва­ла жи­вая оче­редь). А са­мое глав­ное — по­лу­чи­ла в по­ли­кли­ни­ке ква­ли­фи­ци­ро­ван­ную по­мощь. Спа­си­бо!” Нел­ли Зайцева, го­мель­чан­ка.

“Вя­лі­кае го­ра на­пат­ка­ла на­шу сям’ю — хва­ро­бай ве­ку за­хвар­эў мой муж. Мы адра­зу ж па на­кіра­ван­ню па­е­халі ў Гомель, дзе яму тэр­мі­но­ва бы­ла зроб­ле­на апе­ра­цыя. Але ж без­вы­ні­ко­ва… Хірург па­раіў вяр­нуц­ца да­моў і ча­ка­ць свай­го ча­су, бо ўсё, як ён ска­заў, за­ле­жы­ць ця­пер ад волі Бо­га.

Ста­ралі­ся ўсё пры­ма­ць як ёс­ць, але ж са стра­хам ду­малі аб гор­шым. Калі па­чулі, што ў 4-й га­рад­ской баль­ні­цы Го­ме­ля (у Кас­ц­ю­коў­цы) ёс­ць аддзя­ленне палія­ты­ў­най да­па­мо­гі, звяр­нулі­ся ту­ды.

Аддзя­ленне палія­ты­ў­най ме­ды­цын­с­кай да­па­мо­гі, рас­ка­за­ла яго за­гад­чы­ца, чу­лая і ду­ш­эў­ная жан­чы­на Ка­цяры­на Май, іс­нуе з ка­ст­рыч­ніка 2010 го­да. У ім аказ­ва­ю­ць ме­ды­цын­скую да­па­мо­гу ан­ка­ла­гіч­ным па­цы­ен­там.

Тут пра­цуе вы­со­ка­к­валі­фі­ка­ва­ны ме­ды­цын­скі пер­са­нал, га­то­вы ў лю­бую хвілі­ну су­так ака­за­ць да­па­мо­гу хво­рым, паз­баві­ць іх ад бо­лю і па­ку­таў, а так­са­ма псі­хо­лаг. Дар­эчы, яны аказ­ва­ю­ць пад­т­рым­ку не толь­кі па­цы­ен­там, але і нам, іх род­ным і бліз­кім. Ляч­энне, хар­ча­ванне і до­гляд бяс­плат­ныя.

Пі­шу аб гэтым не дзе­ля рэк­ла­мы. Не дай Бог ста­ць без­над­зей­на хво­рым і тра­пі­ць сю­ды. Але, лі­чу, да­жы­ва­ць без па­ку­таў і бо­лю — гэта жа­данне кож­на­га, калі ўжо на­пат­кае бя­да. Муж мой не вы­жыў, але апош­нія яго дні бы­лі без па­ку­таў, пас­та­ян­на ра­та­валі кро­пель­ні­цы і ўко­лы…” З па­жа­дан­нем усім зда­роўя і з па­ва­гай Свят­ла­на Мяд­звед­зе­ва, г. п. Лель­чы­цы.

Хо­ро­ший кот с кро­том раз­бе­рет­ся

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.