Пр­эзід­энт узна­га­ро­дзіў

Gomelskaya Pravda - - ГЛАВНОЕ -

За ўзор­нае вы­ка­нанне служ­бо­вых аба­вяз­каў Ука­зам Пр­эзід­эн­та Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь узна­га­род­жа­ны:

ме­да­лём “За без­да­кор­ную служ­бу” ІІІ сту­пе­нi: НЕСЦЕРАЎ Іван Стані­сла­вавіч — ка­ман­дзір аддзя­лен­ня па ахо­ве тэ­ры­то­рый ра­ды­еак­ты­ў­на­га за­брудж­ван­ня мілі­цыі гра­мад­скай бяс­пе­кі аддзе­ла ўнут­ра­ных спраў Бу­да-Ка­ша­лёўска­га рай­вы­кан­ка­ма, стар­шы пра­парш­чык мілі­цыі; ПРАЦКО Ігар Ры­го­равіч — мілі­цы­я­нер-вад­зі­цель апе­ра­ты­ў­на-дзя­жур­най служ­бы мілі­цыі гра­мад­скай бяс­пе­кі аддзе­ла ўнут­ра­ных спраў Светла­гор­ска­га рай­вы­кан­ка­ма, пра­парш­чык мілі­цыі; РУБАНАЎ Ан­др­эй Васі­льевіч — стар­шы опер­упаў­на­ва­жа­ны па асаб­лі­ва важ­ных спра­вах 4-га аддзе­ла 8-га ўпраў­лен­ня (па Го­мель­скай воб­лас­ці) га­лоў­на­га ўпраў­лен­ня па ба­ра­ць­бе з ар­гані­за­ва­най зла­чын­на­сцю і ка­руп­цы­яй Мініст­эр­ства ўнут­ра­ных спраў, пад­пал­коўнік мілі­цыі; РУБАНАЎ Ан­тон Аляк­сандравіч — на­мес­нік на­чаль­ніка па­праў­чай уста­но­вы па рэ­жы­ме і апе­ра­ты­ў­най ра­бо­це па­праў­чай уста­но­вы “Па­праў­чая ка­лонія № 4” упраў­лен­ня Дэпар­та­мен­та вы­ка­нан­ня па­ка­ран­няў Мініст­эр­ства ўнут­ра­ных спраў па Го­мель­скай воб­лас­ці, пад­пал­коўнік унут­ра­най служ­бы; САМСОНАЎ Аляк­сандр Міка­ла­евіч — стар­шы опер­упаў­на­ва­жа­ны па асаб­лі­ва важ­ных спра­вах 1-га аддзе­ла 8-га ўпраў­лен­ня (па Го­мель­скай воб­лас­ці) га­лоў­на­га ўпраў­лен­ня па ба­ра­ць­бе з ар­гані­за­ва­най зла­чын­на­сцю і ка­руп­цы­яй Мініст­эр­ства ўнут­ра­ных спраў, пад­пал­коўнік мілі­цыі; САЎЧАНКА Улад­зі­мір Улад­зі­міравіч — пер­шы на­мес­нік на­чаль­ніка аддзе­ла ўнут­ра­ных спраў Лель­чыц­ка­га рай­вы­кан­ка­ма, ка­пітан мілі­цыі; СКІБАР Юрый Васі­льевіч — на­чаль­нік лі­ней­на­га пунк­та мілі­цыі на стан­цыі Калін­кавічы Го­мель­ска­га аддзе­ла ўнут­ра­ных спраў на транс­пар­це, ма­ёр мілі­цыі; СКРАБУК Аляк­сей Міка­ла­евіч — стар­шы опер­упаў­на­ва­жа­ны па асаб­лі­ва важ­ных спра­вах аддзе­ла па рас­крыц­ці зла­чын­стваў у сфе­ры аўта­біз­не­су ўпраў­лен­ня кры­мі­наль­на­га вы­шу­ку кры­мі­наль­най мілі­цыі ўпраў­лен­ня ўнут­ра­ных спраў Го­мель­ска­га аб­л­вы­кан­ка­ма, пад­пал­коўнік мілі­цыі; СМУСЯНОК Аляк­сей Паўлавіч — на­чаль­нік ка­ра­ву­ла 10-й страл­ко­вай ро­ты вай­с­ко­вай час­ці 5525 унут­ра­ных вой­скаў Мініст­эр­ства ўнут­ра­ных спраў, стар­шы пра­парш­чык; ТОМАШАЎ Аляк­сандр Улад­зі­міравіч — стар­шы кан­тра­лёр дзя­жур­най служ­бы ўста­но­вы “След­чы іза­ля­тар № 3” упраў­лен­ня Дэпар­та­мен­та вы­ка­нан­ня па­ка­ран­няў Мініст­эр­ства ўнут­ра­ных спраў па Го­мель­скай воб­лас­ці, стар­шы пра­парш­чык унут­ра­най служ­бы; ТУРСКІ Сяр­гей Іва­навіч — ка­ман­дзір аддзя­лен­ня па ахо­ве тэ­ры­то­рый ра­ды­еак­ты­ў­на­га за­брудж­ван­ня мілі­цыі гра­мад­скай бяс­пе­кі аддзе­ла ўнут­ра­ных спраў Хой­ніц­ка­га рай­вы­кан­ка­ма, стар­шы пра­парш­чык мілі­цыі; УЛАСАЎ Алег Ана­то­льевіч — на­чаль­нік служ­бы мілі­цыі “102” упраў­лен­ня ўнут­ра­ных спраў Го­мель­ска­га аб­л­вы­кан­ка­ма, ма­ёр мілі­цыі; ФЁДАРАЎ Ан­др­эй Улад­зі­міравіч — га­лоў­ны ме­ханік — на­чаль­нік энер­га­ме­ханіч­на­га аддзя­лен­ня рэс­пуб­лі­кан­ска­га вы­твор­ча­га ўнітар­на­га прад­пры­ем­ства “№ 4” Дэпар­та­мен­та вы­ка­нан­ня па­ка­ран­няў Мініст­эр­ства ўнут­ра­ных спраў, ма­ёр унут­ра­най служ­бы; ЦІТАВЕЦ Аляк­сандр Іва­навіч — стар­шы ін­спек­тар аддзя­лен­ня кам­плек­та­ван­ня аддзе­ла ід­эа­ла­гіч­най ра­бо­ты і кад­ра­ва­га за­бес­пяч­эн­ня Го­мель­ска­га аб­лас­но­га ўпраў­лен­ня Дэпар­та­мен­та ахо­вы Мініст­эр­ства ўнут­ра­ных спраў, ма­ёр мілі­цыі; ШАРАЕЎ Улад­зі­мір Пятро­віч — на­чаль­нік ка­ра­ву­ла ўз­во­да ахо­вы 8-й асоб­най страл­ко­вай ро­ты 3-га асоб­на­га страл­ко­ва­га ба­та­льё­на вай­с­ко­вай час­ці 5525 унут­ра­ных вой­скаў Мініст­эр­ства ўнут­ра­ных спраў, стар­шы пра­парш­чык; ШАШОЛКА Аляк­сандр Аляк­сандравіч — стар­шы опер­упаў­на­ва­жа­ны аддзе­ла па рас­крыц­ці цяж­кіх зла­чын­стваў па лініі нар­ка­кан­тро­лю ўпраў­лен­ня па нар­ка­кан­тролі і про­цід­зе­ян­ні ганд­лю люд­зь­мі кры­мі­наль­най мілі­цыі ўпраў­лен­ня ўнут­ра­ных спраў Го­мель­ска­га аб­л­вы­кан­ка­ма, ма­ёр мілі­цыі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.